Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Zasady studiowania na zasadach cudzoziemców

 

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą być przyjęci na studia w następujących trybach:

 • na podstawie adresowanego do SGH skierowania: 
  • Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwanej dalej NAWA, jeżeli zostali zakwalifikowani przez NAWA na studia bez konieczności odbycia kursu przygotowawczego z języka polskiego, albo
  • upoważnionego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego kierownika jednostki, w której cudzoziemcy, skierowani przez NAWA, odbyli kurs przygotowawczy z zakresu języka polskiego;
 • na podstawie aplikowania o przyjęcie na studia w trybie indywidualnym;
 • stosownie do postanowień umów zawartych przez SGH z podmiotami zagranicznymi.

Kandydaci, którzy mogą wybrać, czy rekrutują się na zasadach Polaków czy cudzoziemców to:

 • posiadacze ważnej Karty Polaka;
 • obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (takim osobom nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg). 

Kandydaci, którzy powinni ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich to:

 • obywatele Polski – również w przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa;
 • obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
 • pracownicy migrujący posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz członkowie ich rodzin mieszkający w Polsce;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy, którym nadano status uchodźcy na terytorium Polski;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony czasowej na terytorium Polski;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm.).

Pozostali zagraniczni kandydaci mogą rekrutować się jedynie na zasadach dla cudzoziemców.

Osobom studiującym na zasadach dla cudzoziemców w SGH nie przysługuje żadna z form pomocy finansowej.