Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty

 
​​Pełen wykaz dokumentów wymaganych na studia licencjackie w języku polskim od kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa dostępny jest w dokumencie Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w SGH.

W momencie składania dokumentów, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia licencjackie powinien dysponować następującymi dokumentami:

1. formularz zgłoszeniowywydrukowany z systemu rekrutacyjnego i podpisany przez kandydata, stanowiący podanie o przyjęcie na studia;
 
2. dwa egzemplarze zestawień składanych dokumentów podpisane przez kandydata lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów;

3. dokument tożsamości (dowód osobisty wydany w Unii Europejskiej lub paszport) - w celu okazania;
 
4. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, lub zagraniczne świadectwo dojrzałości uprawniające d​o ubiegania się o przyjęcie na studia, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem. Ponadto, zagraniczne świadectwo powinno być:
 • zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD oraz dyplomów IB i EB);
 • przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski;
 • uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Białorusi, Ukrainie oraz Libii, a także dyplomów IB i EB).
5. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie przynajmniej B2 (jeden z poniższych):
 • polskie świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego przynajmniej na poziomie B2;
 • inny certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie B2 uznany przez Komisję ds. testu językowego dla cudzoziemców powołaną przez Rektora.
Kandydat nieposiadający ww. dokumentu może przystąpić do testu z języka polskiego​ w SGH, który odbędzie w lipcu 2020 r. Na test można zapisać się za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego. Udział w teście jest bezpłatny.

6. decyzja o uznaniu równoważności świadectwa. Jest to procedura przeprowadzana w polskich kuratoriach oświaty. Więcej informacji znajdziesz m.in. na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Nie musisz nostryfikować swojego świadectwa, jeżeli: 
 • zostało one wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Obecnie są to następujące kraje: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
 • posiadasz dyplom International Baccalaureate (wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie) lub European Baccalaureate (wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10));
 • posiadasz świadectwo wydane w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (obecnie obowiązujące umowy obejmują m.in. Chiny, Białoruś, Ukrainę i Libię).
Wykaz umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

7. oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata małoletniego (dotyczy kandydatów, którzy w dniu składania dokumentów nie ukończyli 18 roku życia)

 Dokumenty dodatkowe:

 • pełnomocnictwo do reprezentacji kandydata w procesie rekrutacyjnym (dotyczy kandydatów, którzy nie składają dokumentów osobiście)
 • kandydat przy składaniu dokumentów zobowiązany jest również podpisać dwa egzemplarze umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (wzór) - umowę otrzymasz na miejscu.

Ważne informacje​

 ​1. Tłumaczenie dokumentów


Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub angielski. 
Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
 • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.
Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby. Tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.
 

Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego, skontaktuj się z Działem Promocji i Rekrutacji.


2. Legalizacja świadectwa

Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane przez zagraniczną szkołę lub instytucję, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten nie obejmuje świadectw wydanych w krajach UE, OECD, EFTA, a także dyplomów International Baccalaureate oraz European Baccalaureate.

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem. Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać: 
 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.
Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.

Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj. Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).


 
 
 

 Dokumenty do pobrania 2019/2020