Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty

 

Poniżej znajdziesz pełny wykaz dokumentów wymaganych do złożenia lub okazania w celu wykonania kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:

 • wydrukowany z systemu rekrutacyjnego i podpisany formularz zgłoszeniowy, stanowiący podanie o przyjęcie na studia, wraz z oświadczeniem bibliotecznym;
 • dwa egzemplarze wypełnionego i podpisanego zestawienia dokumentów wydrukowanego z systemu rekrutacyjnego;
 • dowód osobisty lub paszport;
 • jedna aktualna fotografia spełniająca wymogi zdjęć do dokumentów tożsamości;
 • polskie świadectwo dojrzałości, albo ekwiwalentny zagraniczny dokument (wraz z suplementem – jeśli został wydany) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo. W przypadku świadectw zagranicznych wymagane jest również:
  • legalizacja świadectwa lub opatrzenie go klauzulą apostille – więcej informacji nt. legalizacji i apostille poniżej; wymóg legalizacji nie obejmuje dyplomów IB oraz EB;
  • tłumaczenie przysięgłe świadectwa (i jego suplementu – jeśli dotyczy) na język polski – więcej informacji nt. tłumaczeń przysięgłych poniżej; wymóg tłumaczenia nie obejmuje dyplomów IB;
  • zaświadczenie o nostryfikacji danego świadectwa – więcej informacji nt. nostryfikacji poniżej; wymóg nostryfikacji nie obejmuje dyplomów IB oraz EB, a także świadectw wydanych w państwach członkowskich UE i OECD, oraz w Chinach, Białorusi, Ukrainie i Libii.
 • zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty wydanego przez główny komitet organizacyjny olimpiady (jeśli dotyczy);
 • zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe (jeśli dotyczy);
 • dokument zaświadczający o prawie cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (jeśli dotyczy);
 • upoważnienie dla pełnomocnika​ wraz z kopią poświadczoną dokumentu tożsamości kandydata (dotyczy osób składających dokumenty przez pełnomocnika);
 • oświadczenie rodziców małoletniego kandydata (dotyczy kandydatów, którzy w dniu składania dokumentów nie ukończyli 18 roku życia);
 • kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w języku obcym, którzy na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z języka obcego, nie uzyskali co najmniej 70 punktów proc. składają dodatkowo dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 EOSKJ. Wymagania tego nie stosuje się do kandydatów, którzy legitymują się jednym z wymienionych poniżej dokumentów:
  • dyplomem IB lub dyplomem EB, lub innym zagranicznym świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w danym języku obcym;
  • dyplomem ukończenia wyższych studiów filologicznych lub w dziedzinie lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego;
  • dokumentem wydanym przez uczelnię, potwierdzającym ukończenie studiów wyższych na kierunku prowadzonym w danym języku obcym.

Kandydat przy składaniu dokumentów zobowiązany jest również podpisać dwa egzemplarze umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.

WAŻNE! Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.

WAŻNE! Dokumenty kandydatów na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.

Ważne informacje

1. Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Wyjątek stanowią certyfikaty znajomości języka angielskiego, a także dyplomy International Baccalaureate.

Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
 • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.

Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby.

Tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.

Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego na język polski, skontaktuj się z Działem Promocji i Rekrutacji.

2. Poświadczanie kopii dokumentów

Skuteczne poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem może być dokonane przez:

 • konsula Rzeczpospolitej Polskiej;
 • notariusza zarejestrowanego w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • pracownika Działu Promocji i Rekrutacji.

Jeżeli możesz złożyć jedynie kopię notarialną dokumentu sporządzoną przez notariusza z państwa spoza UE, EFTA lub OECD, będziesz zobowiązany/na do przedstawienia oryginału dokumentu po przyjeździe do Polski.

3. Legalizacja świadectwa

Jeśli Twoje świadectwo zostało wydane przez zagraniczną (niepolską) szkołę, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten obejmuje również świadectwa wydane w krajach Unii Europejskiej. Wyjątek stanowią dyplomy International Baccalaureate oraz European Baccalaureate, które są zwolnione z wymogu legalizacji.

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.

Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.

Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj.

Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).

4. Nostryfikacja świadectwa

Nostryfikacja to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa, dyplomu lub stopnia naukowego. W przypadku świadectw procedurę nostryfikacji przeprowadzają kuratoria oświaty. Więcej informacji znajdziesz na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Nie musisz nostryfikować swojego świadectwa, jeżeli:

 • zostało one wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Obecnie są to następujące kraje: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
 • posiadasz dyplom International Baccalaureate (wydany przez International Baccalaureate Organization w Genewie) lub European Baccalaureate (wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10));
 • posiadasz świadectwo wydane w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (obecnie obowiązujące umowy obejmują m.in. Chiny, Białoruś, Ukrainę i Libię).

Wykaz umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podstawa prawna: Tekst ujednolicony opracowany na podstawie uchwały nr 146 z dnia 17 maja 2017 r. oraz uchwały nr 247 z dnia 25 kwietnia 2018r.