Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Rekrutacja na semestr zimowy 2018/2019

 

​Zgodnie z zasadami przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2018/2019:


Przyjęcie na studia I albo II stopnia wymaga złożenia przez kandydata następujących dokumentów:

 1. wydrukowanego z ISR i podpisanego przez kandydata lub pełnomocnika internetowego formularza rekrutacyjnego, stanowiącego podanie o przyjęcie na studia;
 2. jednej aktualnej fotografii, zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 3. kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym);
 4. wydrukowanych z ISR i podpisanych przez kandydata lub pełnomocnika w dwóch egzemplarzach zestawień składanych dokumentów w celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów.

Kandydat na studia I stopnia okazuje, celem sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii odpowiednio:

 1. dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem, inny dokument potwierdzający tożsamość;
 2. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 3. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, wystawione w sposób określony w uchwale Senatu SGH, o której mowa w § 29;
 4. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Przedsiębiorczości; zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
 5. zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata;
 6. zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo dojrzalości lub inny uznany w Rzeczypospolitej Polskiej dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art.93 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski - w przypadku kandydatów posiadających maturę zagraniczną;
 7. zaświadczenie o nostryfikacji - w przypadku dokumentu, który nie podlega uznaniu na podstawie wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentow o wykształceniu lub na zasadach określonych w art. 93 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.
 8. Kandydat przy skladaniu dokumentów zobowiązany jest podpisać dwa egzemplarze umowy o odpłatności za studia. SGH podpisze umowę nie później niż w terminie 30. dni od rozpoczęcia zajęć.

Oryginały dokumentów kandydat okazuje w chwili składania ich w Dziale Promocji i Rekrutacji w celu wykonania kopii i poświadczenia jej zgodności.

Cudzoziemcy, którzy mają odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich skladają celem sporządzenia kopii dokument zaświadczający o prawie do podjęcia studiów na podstawie art. 43 ust. 2, art. 43 ust. 5 lub art 43 ust. 5a ustawy.

Kandydat powinien złożyć dokumenty osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią – wzór upoważnienia

Kandydaci na studia w języku angielskim mogą przesłać dokumenty pocztą.

Dokumenty muszą wpłynąć do Działu Promocji i Rekrutacji maksymalnie ostatniego dnia przyjmowania dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji do godziny 15:00.

 
 
 

 do pobrania

 

Pełnomocnictwo do podpisania umowy z uczelnią

Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie z ważnym dokumentem tożsamości składającego oraz oryginałem lub kopią notarialną dowodu tożsamości kandydata

 

 Wzory umów na rok akademicki 2017/2018

 

Wzór umowy na studia:

Prosimy o niedrukowanie wzorów – dwa egzemplarze umowy dostępne są na miejscu w SGH podczas składania dokumentów na studia.