Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Zasady studiowania na zasadach obywateli Polski

 

​Kandydaci, którzy powinni ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich to:

 • obywatele Rzeczpospolitej Polskiej – również w przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa;
 • obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
 • pracownicy migrujący posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz członkowie ich rodzin mieszkający w Polsce;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy, którym nadano status uchodźcy na terytorium Polski;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony czasowej na terytorium Polski;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust.1, lub 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543).

Kandydaci, którzy mogą wybrać rekrutację na zasadach obywateli polskich to:

 • posiadacze ważnej Karty Polaka;
 • obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (takim osobom nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg).

Osoby studiujące na zasadach obowiązujących obywateli polskich mają prawo ubiegać się o różne formy wsparcia finansowego:

 • stypendium socjalne i zapomogi
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora
 • stypendium ministra 

---------------

UCHWAŁA DOTYCZĄCA REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020:

Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020