Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Badania i analizy społeczne

 
Studia drugiego stopnia na kierunku badania i analizy społeczne w SGH umożliwiają pozyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii, demografii, społecznych uwarunkowań zjawisk i procesów ekonomicznych oraz przemian społecznych, a także z zakresu metod ilościowej analizy zjawisk i procesów społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. 

Program kierunku obejmuje zarówno przedmioty o charakterze teoretycznym, jak i aplikacyjnym z zakresu analiz statystycznych i ekonometrycznych, a także projektowania i realizacji badań społecznych. 

Studia te rozwijają kompetencje, które sprawiają, że absolwenci tego kierunku będą dobrze przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów, analityków i ekspertów w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych oraz w centrach badawczych wyspecjalizowanych w zagadnieniach społecznych. Prezentowana w toku studiów wiedza i kształtowane umiejętności są dobrym przygotowaniem do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku badania i analizy społeczne w SGH w szczególności: 

[wiedza:
 • ma zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, umożliwiającą analizę procesów ekonomicznych i społecznych oraz ich związków w skali lokalnej, krajowej, regionalnej i globalnej, 
 • ma zaawansowaną wiedzę o metodach i narzędziach matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych niezbędnych do analizy zjawisk ekonomicznych i społecznych w skali mikro- i makroekonomicznej, 
 • ma zaawansowaną wiedzę o teorii i zastosowaniach metod ilościowych w analizach zjawisk i procesów społecznych oraz ekonomicznych, 
[umiejętności:] 
 • potrafi projektować rozwiązania problemów makro-i mikrospołecznych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych, 
 • potrafi projektować badania społeczne, w tymi badania reprezentacyjne oraz dokonywać pogłębionej analizy zjawisk i procesów społecznych, 
 • ma umiejętność formułowania opinii dotyczących społecznych uwarunkowań procesów ekonomicznych, potrafi wskazywać i analizować związki przyczynowo-skutkowe w obszarze konkretnych procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych, 
[kompetencje społeczne:] 
 • rozumie potrzebę i potrafi korzystać z podejścia ilościowego dla lepszego postrzegania, opisu i analizy otaczającej rzeczywistości ekonomicznej i społecznej, 
 • jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy w podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, 
 • daje przykład etycznych zachowań zawodowych, rozumie własną i zbiorową odpowiedzialność za ważne wydarzenia społeczne i polityczne.
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 46-47) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 68-69)​
 

 Specjalności

 
​Na ​tym kierunku nie ma specjalności.
 
 

 czesne

 
 • studia stacjonarne: bezpłatne 
 • studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr 
 • studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr ​
 

 Organizacja studiów

 
​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe ​
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. M​aksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). 

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej
​​​
 

 Materiały informacyjne

 
​​SGH folder promocyjnySGH ulotka studia
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)

Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce