Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty – rekrutacja na semestr zimowy 2017/2018

 

Zgodnie z Zasadami przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2017/2018:

Przyjęcie na studia wymaga złożenia przez kandydata następujących dokumentów:

 1. wydrukowany z ISR i podpisany przez kandydata internetowy formularz rekrutacyjny, stanowiący podanie o przyjęcie na studia;
 2. jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 3. dowód osobisty celem sporządzenia przez SGH kopii i jej poświadczenia za zgodność z oryginałem;
 4. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym) wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii;
 5. dwa egzemplarze umowy o odpłatności – kandydat otrzymuje je w momencie składania dokumentów w Dziale Promocji i Rekrutacji;
 6.  oryginał dyplomu lub odpis dyplomu studiów wyższych sporządzony przez uczelnię polską – celem sporządzenia przez SGH kopii i jej poświadczenia za zgodność z oryginałem
 7. kandydat na studia drugiego stopnia, który legitymuje się dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, przedstawia oryginał:

              a) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego dyplomu
                  lub innego dokumentu
ukończenia uczelni, uprawniającego do podjęcia
                  studiów drugiego stopnia w państwie, w którym ten dokument został wydany,

              b) przysięgłego tłumaczenia dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni 
                  na język polski 
celem sporządzenia przez SGH kopii i jej poświadczenia 
                  za za zdolność z oryginałem

Oryginały dokumentów kandydat okazuje w chwili składania ich w Dziale Promocji i Rekrutacji celem sporządzenia i poświadczenia kopii za zgodność przez SGH.

Cudzoziemcy, którzy mają odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, okazują kopie następujących dokumentów:

 1. paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - celem sporządzenia i poświadczenia kopii za zgodność przez SGH;
 2. dokumentu zaświadczającego o prawie do podjęcia studiów na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii.

Oryginały dokumentów kandydat okazuje w chwili składania ich w Dziale Promocji i Rekrutacji celem sporządzenia i poświadczenia kopii za zgodność przez SGH.

Składanie dokumentów:

Dokumenty każdy kandydat powinien złożyć osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią (wzór upoważnienia).

Dokumenty muszą wpłynąć do Działu Promocji i Rekrutacji maksymalnie ostatniego dnia przyjmowania dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji do godziny 15:00.

 

 Wymagane dokumenty – rekrutacja na semestr letni 2016/17

 

DOKUMENTY

Zgodnie z Zasadami przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2016/2017:

Przyjęcie na studia wymaga złożenia przez kandydata następujących dokumentów:

 1. wydrukowany z ISR i podpisany przez kandydata internetowy formularz rekrutacyjny, stanowiący podanie o przyjęcie na studia;
 2. jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 3. kopia dowodu osobistego lub paszportu – wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii;
 4. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym) – wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii;
 5. dwa egzemplarze umowy o odpłatności – kandydat otrzymuje je w momencie składania dokumentów w Dziale Promocji i Rekrutacji;

6. kopię dyplomu lub odpisu dyplomu studiów wyższych sporządzony przez uczelnię polską – wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii

LUB
zaświadczenie o zdanym egzaminie uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia – w takim przypadku w terminie do 30 kwietnia 2017 r. należy okazać dyplom celem zrobienia kopii poświadczonej przez SGH;

7. kandydat na studia drugiego stopnia, który legitymuje się dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, składa kopie:

             a)  zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego dyplomu lub                      innego dokumentu ukończenia uczelni, uprawniającego do podjęcia studiów                     drugiego stopnia w państwie, w którym ten dokument został wydany,

              b) przysięgłego tłumaczenia dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni
              na język polski


Oryginały dokumentów kandydat okazuje w chwili składania ich w Dziale Rekrutacji i Promocji celem poświadczenia z nimi kopii za zgodność przez SGH.

Cudzoziemcy, którzy mają odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, składają kopie następujących dokumentów (wraz z oryginałami celem poświadczenia):

 1. paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii;
 2. dokumentu zaświadczającego o prawie do podjęcia studiów na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii.

Oryginały dokumentów kandydat okazuje w chwili składania ich w Dziale Promocji i Rekrutacji celem poświadczenia z nimi kopii za zgodność przez SGH.

Katalog dokumentów składanych przez kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2016/2017.

Składanie dokumentów:

Dokumenty każdy kandydat powinien złożyć osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią (wzór upoważnienia). Tylko kandydaci na studia w języku angielskim mogą przesłać dokumenty pocztą. Dokumenty muszą wpłynąć do Działu Promocji i Rekrutacji (dawniej Działu Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki) maksymalnie ostatniego dnia przyjmowania dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 
 
 

 Dokumenty Do pobrania

 

Pełnomocnictwo do podpisania umowy z uczelnią
 
Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie z ważnym dokumentem tożsamości składającego oraz oryginałem lub kopią notarialną dowodu tożsamości kandydata

 

 ​WZORY UMÓW

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach:

Prosimy nie drukować wzorów.

Dwa egzemplarze umowy dostępne są na miejscu w Dziale Promocji i Rekrutacji podczas składania dokumentów na studia.