Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty

 

Poniżej znajdziesz pełny wykaz dokumentów wymaganych do złożenia lub okazania w celu wykonania kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:

 • wydrukowany z systemu rekrutacyjnego i podpisany formularz zgłoszeniowy, stanowiący podanie o przyjęcie na studia, wraz z oświadczeniem bibliotecznym;
 • dwa egzemplarze wypełnionego i podpisanego zestawienia dokumentów wydrukowanego z systemu rekrutacyjnego;
 • dowód osobisty lub paszport;
 • jedna aktualna fotografia spełniająca wymogi zdjęć do dokumentów tożsamości;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokument ekwiwalentny (np. zaświadczenie o obronie). W przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię zagraniczną (niepolską), dokument ten należy przedstawić wraz z suplementem lub wykazem ocen, a dyplom ten musi uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działała dana uczelnia. W przypadku dyplomów uczelni zagranicznych wymagane jest również:
  • legalizacja dyplomu lub opatrzenie go klauzulą apostille – więcej informacji nt. legalizacji i apostille poniżej;
  • tłumaczenie przysięgłe dyplomu i  suplementu lub wykazu ocen na język polski – więcej informacji nt. tłumaczeń przysięgłych poniżej.
 • dokument zaświadczający o prawie cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (jeśli dotyczy);
 • upoważnienie dla pełnomocnika (wraz z kopią poświadczoną dokumentu tożsamości kandydata (dotyczy osób składających dokumenty przez pełnomocnika).
 • kandydaci na kierunek ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dodatkowo składają wypełnione i podpisane dwa oświadczenia: deklaracja przystąpienia do projektu i oświadczenie uczestnika projektu.
 • kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w języku obcym, którzy na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z języka obcego, nie uzyskali co najmniej 70 punktów proc. składają dodatkowo dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 EOSKJ. Wymagania tego nie stosuje się do kandydatów, którzy legitymują się jednym z wymienionych poniżej dokumentów:
  • dyplomem IB lub dyplomem EB, lub innym zagranicznym świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w danym języku obcym;
  • dyplomem ukończenia wyższych studiów filologicznych lub w dziedzinie lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego;
  • dokumentem wydanym przez uczelnię, potwierdzającym ukończenie studiów wyższych na kierunku prowadzonym w danym języku obcym.

Kandydat przy składaniu dokumentów zobowiązany jest również podpisać dwa egzemplarze umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.

WAŻNE! Jeśli w dniu składania dokumentów nie posiadasz jeszcze dyplomu – możesz złożyć zaświadczenie o obronie. Pamiętaj, że takie zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty jego wystawienia.

WAŻNE! Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.

WAŻNE! Dokumenty kandydatów na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.


Ważne informacje

1. Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Wyjątek stanowią certyfikaty znajomości języka angielskiego.

Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
 • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.

Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby.

Tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.

Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego na język polski, skontaktuj się z Działem Promocji i Rekrutacji.

2. Poświadczanie kopii dokumentów

Skuteczne poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem może być dokonane przez:

 • konsula Rzeczpospolitej Polskiej;
 • notariusza zarejestrowanego w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
 • pracownika Działu Promocji i Rekrutacji.

Jeżeli możesz złożyć jedynie kopię notarialną dokumentu sporządzoną przez notariusza z państwa spoza UE, EFTA lub OECD, będziesz zobowiązany/na do przedstawienia oryginału dokumentu po przyjeździe do Polski.

3. Legalizacja dyplomu

Jeśli Twój dyplom został wydany przez zagraniczną (niepolską) uczelnię, musisz go zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten obejmuje również dyplomy wydane w krajach Unii Europejskiej.

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.

Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

 • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
 • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.

Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj.

Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).