Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Wymagane dokumenty
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty

 

Wykaz dokumentów (§ 43) wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

1. wydrukowany z systemu rekrutacyjnego i podpisany przez kandydata lub pełnomocnika formularz rekrutacyjny, stanowiący podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniem bibliotecznym;
  2. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym);

  3. zestawienie składanych dokumentów (dwa egzemplarze) ​– formularz wydrukowany z systemu rekrutacyjnego i podpisany przez kandydata lub pełnomocnika w celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów;

  4. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) – w celu okazania;

  5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokument ekwiwalentny, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem. W przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię zagraniczną, musi on uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działała uczelnia, która go wydała. W celu potwierdzenia tego uprawnienia, dyplom zagraniczny należy przedstawić wraz z suplementem lub wykazem ocen. Ponadto, dyplom zagranicznych powinien zostać również : 
  • zalegalizowany lub opatrzyć apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, OECD, EFTA);
  • przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski.

  DODATKOWE DOKUMENTY:
  • pełnomocnictwo​​ do reprezentacji kandydata w procesie rekrutacyjnym (dotyczy kandydatów, którzy nie składają dokumentów osobiście)
  • kandydat przy składaniu dokumentów zobowiązany jest również podpisać dwa egzemplarze umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (wzór) – umowę otrzymasz na miejscu.

  WAŻNE!
  Jeśli w dniu składania dokumentów nie posiadasz jeszcze dyplomu – możesz złożyć zaświadczenie o obronie. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do przedstawienia oryginału dyplomu niezwłocznie po jego otrzymaniu. Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć. Dokumenty kandydatów nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.


  Ważne informacje

  1. Tłumaczenie dokumentów

  Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski lun angielski. 

  Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:

  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
  • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.

  Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby.

  Tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.

  Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego na język polski, skontaktuj się z Działem Promocji i Rekrutacji.

  2. Legalizacja dyplomu

  W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.

  Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

  Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.

  Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj.

  Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).

  Podstawa prawna: Uchwała nr 540 Senatu SGH z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2020/2021

   
   
  Często zadawane pytania