Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty

 

Wykaz dokumentów (§ 41) wymaganych do złożenia lub okazania w celu wykonania kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:

1. wydrukowany z systemu rekrutacyjnego i podpisany przez kandydata lub pełnomocnika formularz rekrutacyjny, stanowiący podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniem bibliotecznym;
2. aktualna fotografia kandydata, spełniająca wymagania fotografii do dowodu osobistego;

3. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym);

4. zestawienie składanych dokumentów - formularz wydrukowany z systemu rekrutacyjnego i podpisany przez kandydata lub pełnomocnika w celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów (dwa egzemplarze);

5. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem, inny dokument potwierdzający tożsamość;

6. dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokument ekwiwalentny (np. zaświadczenie o obronie);

7. zalegalizowany albo opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia uczelni wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski - w przypadku kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej;

DODATKOWE DOKUMENTY:
  • upoważnienie dla pełnomocnika (wraz z kopią poświadczoną dokumentu tożsamości kandydata (dotyczy osób składających dokumenty przez pełnomocnika).
  • kandydat przy składaniu dokumentów zobowiązany jest również podpisać dwa egzemplarze umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne - umowę otrzymasz na miejscu.
  Poniżej znajdziesz wzory umów obowiązujące w roku akademickim 2018/2019:
  - studia stacjonarne drugiego stopnia
  - studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim
  - studia niestacjonarne drugiego stopnia

  WAŻNE! 

  Jeśli w dniu składania dokumentów nie posiadasz jeszcze dyplomu – możesz złożyć zaświadczenie o obronie. Pamiętaj, że takie zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty jego wystawienia.

  Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.

  Dokumenty kandydatów na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.

  Ważne informacje

  1. Tłumaczenie dokumentów

  Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski muszą zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Wyjątek stanowią certyfikaty znajomości języka angielskiego.

  Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane przez:

  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP;
  • tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej,  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa w którym wydano dokument podlegający tłumaczeniu.

  Tłumaczenia wykonane przez tłumaczy nieprzysięgłych mogą zostać poświadczone przez powyższe osoby.

  Tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane.

  Jeśli masz problem ze znalezieniem tłumacza przysięgłego na język polski, skontaktuj się z Działem Promocji i Rekrutacji.

  2. Poświadczanie kopii dokumentów

  Skuteczne poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem może być dokonane przez:

  • konsula Rzeczpospolitej Polskiej;
  • notariusza zarejestrowanego w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
  • pracownika Działu Promocji i Rekrutacji.

  Jeżeli możesz złożyć jedynie kopię notarialną dokumentu sporządzoną przez notariusza z państwa spoza UE, EFTA lub OECD, będziesz zobowiązany/na do przedstawienia oryginału dokumentu po przyjeździe do Polski.

  3. Legalizacja dyplomu

  Jeśli Twój dyplom został wydany przez zagraniczną (niepolską) uczelnię, musisz go zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten obejmuje również dyplomy wydane w krajach Unii Europejskiej.

  W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.

  Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

  Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.

  Aktualny wykaz państw-stron konwencji dostępny jest tutaj.

  Informacje o organach wydających apostille w poszczególnych krajach tutaj (informacja w języku angielskim).

  Podstawa prawna: Uchwała nr 269 Senatu SGH z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2019/2020