Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagane dokumenty – rekrutacja na semestr zimowy 2018/2019

 

​Zgodnie z zasadami przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2018/2019, przyjęcie na studia I albo II stopnia wymaga złożenia przez kandydata następujących dokumentów:

  1. wydrukowanego z ISR i podpisanego przez kandydata lub pełnomocnika internetowego formularza rekrutacyjnego, stanowiącego podanie o przyjęcie na studia;
  2. jednej aktualnej fotografii, zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  3. kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym);
  4. wydrukowanych z ISR i podpisanych przez kandydata lub pełnomocnika w dwóch egzemplarzach zestawień składanych dokumentów w celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów.

Kandydat na studia II stopnia okazuje, celem sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii odpowiednio:

  1. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) lub, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem, inny dokument potwierdzający tożsamość;
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych;
  3. zalegalizowany albo opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia uczelni wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski - w przypadku kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej.
  4. Kandydat przy składaniu dokumentów zobowiązany jest podpisać dwa egzemplarze umowy o odpłatności za studia. SGH podpisze umowę nie później niż w terminie 30. dni od rozpoczęcia zajęć.

Cudzoziemcy, którzy mają odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich składają celem sporządzenia kopii dokument zaświadczający o prawie do podjęcia studiów na podstawie art. 43 ust. 2, art. 43 ust. 5 lub art 43 ust. 5a ustawy.

Oryginały dokumentów kandydat okazuje w chwili składania ich w Dziale Promocji i Rekrutacji celem sporządzenia i poświadczenia kopii za zgodność przez SGH.

Kandydat powinien złożyć dokumenty osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią -
wzór upoważnienia.

Kandydaci na studia w języku angielskim mogą przesłać dokumenty pocztą.

Dokumenty muszą wpłynąć do Działu Promocji i Rekrutacji maksymalnie ostatniego dnia przyjmowania dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji do godziny 15:00.

 
 
 

 Dokumenty Do pobrania

 

Pełnomocnictwo do podpisania umowy z uczelnią
 
Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie z ważnym dokumentem tożsamości składającego oraz oryginałem lub kopią notarialną dowodu tożsamości kandydata

 

 ​WZORY UMÓW na rok akademicki 2017/2018

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach:

Prosimy nie drukować wzorów.

Dwa egzemplarze umowy dostępne są na miejscu w Dziale Promocji i Rekrutacji podczas składania dokumentów na studia.