Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Studia magisterskie – rekrutacja 2016/2017

 
 
Komunikaty:
 • Decyzją Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z 5 września 2016 r. termin składania dokumentów na studia magisterskie niestacjonarne sobotnio-niedzielne i popołudniowe oraz stacjonarne w języku angielskim zostaje przedłużony do 21 września 2016 r. do godziny 16:00. 

 • Zgodnie z harmonogramem zakończyła się rekrutacja na STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM:
  harmonogram
  , zasady przyjęć, katalog dokumentówrejestracja.
 
Informacje na temat procesu rekrutacji będą podawane zgodnie z harmonogramami w formie komunikatu na koncie kandydata w internetowym systemie rekrutacyjnym.

UWAGA: W przypadku jeśli do dnia 13.09.2016 do godziny 10:00 rano opłata rekrutacyjna nie będzie widoczna na koncie kandydata prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na e-mail rekrutacja(w domenie sgh.waw.pl) do godziny 12:00 tego samego dnia.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rekrutacja na studia stacjonarne w języku polskim została zakończona.
 
W roku akademickim 2016/2017 nie będzie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne w jezyku polskim.
 
W przypadku niedostarczenia przez zakwalifikowanych kandydatów na studia stacjonarne wymaganych dokumentów i niewypełnienia limitu komisja rekrutacyjna może zdecydować o doproszeniu osób z kolejnych miejsc listy rankingowej.
 

 

 

NIESTACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE POPOŁUDNIOWE I SOBOTNIO-NIEDZIELNE

 

Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

 
w roku akademickim 2016/2017 przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 
Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów.
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Opłata rekrutacyjna:

85 zł zostanie zaksięgowane na koncie rekrutacyjnym minimum po 2 dniach roboczych. W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę data wpłaty, nie zaksięgowania przez SGH.

Składanie dokumentów:

Dokumenty każdy kandydat powinien złożyć osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią (wzór pełnomocnictwa).
 
Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie wraz z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem kandydata na studia) lub z jego kopią uwierzytelnioną przez notariusza lub przez organ, który ten dokument wydał.
 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjęć, katalogiem dokumentów oraz harmonogramami
(po prawej stronie)
 

Informacja o cudzoziemcach, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

UWAGA!

Kandydaci, absolwenci SGH oraz studenci (osoby, które są już w trakcie studiów w SGH) zakwalifikowani na studia II stopnia w SGH zobowiązani są złożyć w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki komplet dokumentów.

W sytuacji, gdy kandydat jest już studentem SGH, zostanie mu założona druga teczka z kompletem dokumentów.

------------------------------------------------------------------------------------------------

STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM I POLSKIM

Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim w roku akademickim 2016/2017 należy zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, a następnie wybrać jedną z dwóch ścieżek:

 1. Rekrutacja ze średniej (minimum 3,5) dla studentów szóstego semestru i absolwentów SGH.
 2. Rekrutacja z trybu powszechnego.

Podstawą kwalifikacji w ramach trybu powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce (przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, ​historia gospodarcza, polityka gospodarcza, integracja europejska, ekonomia międzynarodowa) i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).


Pytania w języku obcym są częścią sprawdzianu i nie ma możliwości zwolnienia z nich.


Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim następuje wyłącznie na podstawie weryfikacji dokumentów.

Opłata rekrutacyjna:

85 zł zostanie zaksięgowane na koncie rekrutacyjnym minimum po 2 dniach roboczych. W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę data wpłaty, nie zaksięgowania przez SGH.

Składanie dokumentów:

Dokumenty każdy kandydat powinien złożyć osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią (wzór upoważnienia). Tylko kandydaci na studia w języku angielskim mogą przesłać dokumenty pocztą. Dokumenty muszą wpłynąć do Działu Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki maksymalnie ostatniego dnia przyjmowania dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

UWAGA!

Kandydaci, absolwenci SGH oraz studenci (osoby, które są już w trakcie studiów w SGH) zakwalifikowani na studia II stopnia w SGH zobowiązani są złożyć w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki komplet dokumentów.

W sytuacji, gdy kandydat jest już studentem SGH, zostanie mu założona druga teczka z kompletem dokumentów.

Prosimy nie drukować wzorów umów.

Dwa egzemplarze umowy dostępne są na miejscu w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki (pok. 37, bud. G).

 

 dokumenty 2016/2017

 

Zgodnie z Zasadami przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2016/2017:

Przyjęcie na studia wymaga złożenia przez kandydata następujących dokumentów:

 1. wydrukowany z ISR i podpisany przez kandydata internetowy formularz rekrutacyjny, stanowiący podanie o przyjęcie na studia;
 2. jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 3. kopia dowodu osobistego lub paszportu  - wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii;
 4. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym) - wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii;
 5. dwa egzemplarze umowy o odpłatności -  kandydat otrzymuje je w momencie składania dokumentów w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki;

6. kopię dyplomu lub odpisu dyplomu studiów wyższych sporządzony przez uczelnię polską - wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii

LUB
zaświadczenie o zdanym egzaminie uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia – w takim przypadku w terminie do końca września 2016 należy okazać dyplom celem zrobienia kopii poświadczonej przez SGH;

7. kandydat na studia drugiego stopnia, który legitymuje się dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, składa kopie:

             a)  zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego dyplomu lub innego
             dokumentu
ukończenia uczelni, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia
             w państwie, w którym ten dokument został wydany,

              b) przysięgłego tłumaczenia dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni
              na język polski


Oryginały dokumentów kandydat okazuje w chwili składania ich w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki celem poświadczenia z nimi kopii za zgodność przez SGH.

Cudzoziemcy, którzy mają odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, okazują kopie następujących dokumentów:

 1. paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii;
 2. dokumentu zaświadczającego o prawie do podjęcia studiów na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii.

Oryginały dokumentów kandydat okazuje w chwili składania ich w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki celem poświadczenia z nimi kopii za zgodność przez SGH.

Katalog dokumentów składanych przez kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2016/2017

Składanie dokumentów:

Dokumenty każdy kandydat powinien złożyć osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią (wzór upoważnienia). Tylko kandydaci na studia w języku angielskim mogą przesłać dokumenty pocztą. Dokumenty muszą wpłynąć do Dzialu Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki maksymalnie ostatniego dnia przyjmowania dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

 Wzory umów 2015/2016

 
Prosimy nie drukować wzorów. Dwa egzemplarze umowy dostępne są na miejscu w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki podczas składania dokumentów na studia.

Wzór umowy na studia stacjonarne drugiego stopnia w języku polskim.

Wzór umowy na studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku polskim.

Wzór umowy na studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim (wersja w języku polskim).

Wzór umowy na studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim (wersja w języku angielskim).

Wzór umowy na studia drugiego stopnia dotycząca studentów studiujących w SGH w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD).
 
rekrutacja_na_studia_dowiedz_sie_wiecej_2016_17_300px-08.jpg 
 

 HARMONOGRAM REKRUTACJI

 
Rekrutacja na semestr zimowy w roku akad. 2016/2017

Studia magisterskie
 

 Cudzoziemcy

 
 

 WYNIKI REKRUTACJI

 

Wyniki rekrutacji na studia magisterskie.

 

 Tabele opłat

 
 

 Dodatkowe Informacje

 
Porozmawiajmy o studiach 
 

 Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

​al. Niepodległości 162,
pok. 37, parter

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl
Skype: sghwarsaw

Stały dyżur w godz.: 12.00-13.00 (od poniedziałku do piątku). W sprawie umówienia się na rozmowę w innych godzinach prosimy o kontakt mailowy pod powyższym adresem.

Godziny pracy działu: 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku).