Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 INFORMACJA O REKRUTACJI NA STUDIA MAGISTERSKIE

 
​W roku akademickim 2016/17 nie jest planowana rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2016/17.
Najbliższa rekrutacja rozpocznie się w maju 2017
 

 Studia magisterskie – rekrutacja

 
 

STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim należy zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, a następnie wybrać jedną z dwóch ścieżek:

  1. Rekrutacja ze średniej (minimum 3,5) dla studentów SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 ECTS w toku studiów i dla absolwentów SGH.
  2. Rekrutacja z trybu powszechnego.

Podstawą kwalifikacji w ramach trybu powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce (przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, ​historia gospodarcza, polityka gospodarcza, integracja europejska, ekonomia międzynarodowa) i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).


Pytania w języku obcym są częścią sprawdzianu i nie ma możliwości zwolnienia z nich.


Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim następuje wyłącznie na podstawie weryfikacji dokumentów.

Opłata rekrutacyjna:

zostanie zaksięgowana na koncie rekrutacyjnym minimum po 2 dniach roboczych.
W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę data wpłaty, nie zaksięgowania przez SGH.

Składanie dokumentów:

Dokumenty każdy kandydat powinien złożyć osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią (wzór upoważnienia).
Tylko kandydaci na studia w języku angielskim mogą przesłać dokumenty pocztą.

Dokumenty muszą wpłynąć do Działu Promocji i Rekrutacji maksymalnie ostatniego dnia przyjmowania dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji do godziny 15:00 czasu urzędowego.

UWAGA!

Kandydaci, absolwenci SGH oraz studenci (osoby, które są już w trakcie studiów w SGH) zakwalifikowani na studia II stopnia w SGH zobowiązani są złożyć w Dziale Promocji i Rekrutacji komplet dokumentów .

W sytuacji, gdy kandydat jest już studentem SGH, zostanie mu założona druga teczka z kompletem dokumentów.

Prosimy nie drukować wzorów umów.

Dwa egzemplarze umowy dostępne są na miejscu w Dziale Promocji i Rekrutacji (pok. 37, bud. G).

--------------------------------------------------------------------------

NIESTACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE POPOŁUDNIOWE I SOBOTNIO-NIEDZIELNE

 

Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

 przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 
Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów.
 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Opłata rekrutacyjna:

85 zł zostanie zaksięgowane na koncie rekrutacyjnym minimum po 2 dniach roboczych. W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę data wpłaty, nie zaksięgowania przez SGH.

Składanie dokumentów:

Dokumenty każdy kandydat powinien złożyć osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią (wzór pełnomocnictwa).
 
Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie wraz z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem kandydata na studia) lub z jego kopią uwierzytelnioną przez notariusza lub przez organ, który ten dokument wydał.
 

Informacja o cudzoziemcach, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

UWAGA!

Kandydaci, absolwenci SGH oraz studenci (osoby, które są już w trakcie studiów w SGH) zakwalifikowani na studia II stopnia w SGH zobowiązani są złożyć w Dziale Promocji i Rekrutacji  komplet dokumentów.

W sytuacji, gdy kandydat jest już studentem SGH, zostanie mu założona druga teczka z kompletem dokumentów.

 

 dokumenty

 

Zgodnie z Zasadami przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2017/2018:

Przyjęcie na studia wymaga złożenia przez kandydata następujących dokumentów:

  1. wydrukowany z ISR i podpisany przez kandydata internetowy formularz rekrutacyjny, stanowiący podanie o przyjęcie na studia;
  2. jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  3. dowód osobisty celem sporzadzenia przez SGH kopii i jej poswiadczenia za zdodność z oryginałem;
  4. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym) - wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii;
  5. dwa egzemplarze umowy o odpłatności -  kandydat otrzymuje je w momencie składania dokumentów w Dziale Promocji i Rekrutacji;

6. oryginał dyplomu lub odpis dyplomu studiów wyższych sporządzony przez uczelnię polską - celem sporzadzenia przez SGH kopii i jej poswiadczenia za zdodność z oryginałem

7. kandydat na studia drugiego stopnia, który legitymuje się dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, przedsrtawia oryginał:

             a)  zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego dyplomu lub innego
             dokumentu
ukończenia uczelni, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia
             w państwie, w którym ten dokument został wydany,

              b) przysięgłego tłumaczenia dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni
              na język polski

celem sporzadzenia przez SGH kopii i jej poswiadczenia za zdodność z oryginałem

Oryginały dokumentów kandydat okazuje w chwili składania ich w Dziale  Promocji i Rekrutacji celem sporządzenia i poświadczenia kopii za zgodność przez SGH.

Cudzoziemcy, którzy mają odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, okazują kopie następujących dokumentów:

  1. paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - celem sporządzenia i poświadczenia kopii za zgodność przez SGH;
  2. dokumentu zaświadczającego o prawie do podjęcia studiów na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii.

Oryginały dokumentów kandydat okazuje w chwili składania ich w Dziale Promocji i Rekrutacji celem sporządzenia i poświadczenia kopii za zgodność przez SGH.

Składanie dokumentów:

Dokumenty każdy kandydat powinien złożyć osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią (wzór upoważnienia).

Tylko kandydaci na studia w języku angielskim mogą przesłać dokumenty pocztą. Dokumenty muszą wpłynąć do Dzialu Promocji i Rekrutacji maksymalnie ostatniego dnia przyjmowania dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 
​​Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce
 

 Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 
 

 WAŻNE Informacje

 
 

 Tabele opłat

 
Porozmawiajmy o studiach 
 

 Kontakt

 
​Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pok. 37, parter​

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

Godziny pracy działu: 8:00 - 16:00 (od poniedziałku do piątku)