Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Studia magisterskie – rekrutacja 2016/2017

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjęć oraz harmonogramem. 

Rejestracja w ISR na studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne zakończyła się 19 czerwca 2016 roku.

W roku akademickim 2016/2017 nie planujemy uruchomienia rekrutacji uzupełniającej na studia magisterskie stacjonarne za wyjątkiem studiów w języku angielskim.

Informacje na temat ewentualnej rekrutacji uzupełniającej na studia niestacjonarne będą znane pod koniec sierpnia 2016 roku.


Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim w roku akademickim 2016/2017 należy zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, a następnie wybrać jedną z dwóch ścieżek:

  1. Rekrutacja ze średniej (minimum 3,5) dla studentów szóstego semestru i absolwentów SGH
  2. Rekrutacja z trybu powszechnego

Podstawą kwalifikacji w ramach trybu powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce (przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, ​historia gospodarcza, polityka gospodarcza, integracja europejska, ekonomia międzynarodowa) i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Pytania w języku obcym są częścią sprawdzianu i nie ma możliwości zwolnienia z nich.


Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w języku polskim polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim następuje wyłącznie na podstawie weryfikacji dokumentów.

Opłata rekrutacyjna:

85 zł zostanie zaksięgowane na koncie rekrutacyjnym minimum po 2 dniach roboczych. W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę data wpłaty, nie zaksięgowania przez SGH.

Składanie dokumentów:

Dokumenty każdy kandydat powinien złożyć osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią (wzór upoważnienia). Tylko kandydaci na studia w języku angielskim mogą przesłać dokumenty pocztą. Dokumenty muszą wpłynąć do Działu Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki maksymalnie ostatniego dnia przyjmowania dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

UWAGA!

Kandydaci, absolwenci SGH oraz studenci (osoby, które są już w trakcie studiów w SGH) zakwalifikowani na studia II stopnia w SGH zobowiązani są złożyć w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki komplet dokumentów.

W sytuacji, gdy kandydat jest już studentem SGH, zostanie mu założona druga teczka z kompletem dokumentów.


Prosimy nie drukować wzorów umów.

Dwa egzemplarze umowy dostępne są na miejscu w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki (pok. 37, bud. G).

 

 dokumenty 2016/2017

 

Zgodnie z Zasadami przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2016/2017:

Przyjęcie na studia wymaga złożenia przez kandydata następujących dokumentów:

  1. wydrukowany z ISR i podpisany przez kandydata internetowy formularz rekrutacyjny, stanowiący podanie o przyjęcie na studia;
  2. jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  3. kopia dowodu osobistego lub paszportu  - wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii;
  4. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym) - wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii;
  5. dwa egzemplarze umowy o odpłatności -  kandydat otrzymuje je w momencie składania dokumentów w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki;

6. kopię dyplomu lub odpisu dyplomu studiów wyższych sporządzony przez uczelnię polską - wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii

LUB
zaświadczenie o zdanym egzaminie uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia – w takim przypadku w terminie do końca września 2016 należy okazać dyplom celem zrobienia kopii poświadczonej przez SGH;

7. kandydat na studia drugiego stopnia, który legitymuje się dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, składa kopie:

             a)  zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego dyplomu lub innego
             dokumentu
ukończenia uczelni, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia
             w państwie, w którym ten dokument został wydany,

              b) przysięgłego tłumaczenia dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni
              na język polski


Oryginały dokumentów kandydat okazuje w chwili składania ich w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki celem poświadczenia z nimi kopii za zgodność przez SGH.

Cudzoziemcy, którzy mają odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, okazują kopie następujących dokumentów:

  1. paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii;
  2. dokumentu zaświadczającego o prawie do podjęcia studiów na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - wraz z oryginałem celem poświadczenia z nim kopii.

Oryginały dokumentów kandydat okazuje w chwili składania ich w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki celem poświadczenia z nimi kopii za zgodność przez SGH.

Katalog dokumentów składanych przez kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2016/2017

Składanie dokumentów:

Dokumenty każdy kandydat powinien złożyć osobiście lub upoważnić do tego osobę trzecią (wzór upoważnienia). Tylko kandydaci na studia w języku angielskim mogą przesłać dokumenty pocztą. Dokumenty muszą wpłynąć do Dzialu Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki maksymalnie ostatniego dnia przyjmowania dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

 Wzory umów 2015/2016

 
Prosimy nie drukować wzorów. Dwa egzemplarze umowy dostępne są na miejscu w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki podczas składania dokumentów na studia.

Wzór umowy na studia stacjonarne drugiego stopnia w języku polskim.

Wzór umowy na studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku polskim.

Wzór umowy na studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim (wersja w języku polskim).

Wzór umowy na studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim (wersja w języku angielskim).

Wzór umowy na studia drugiego stopnia dotycząca studentów studiujących w SGH w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD).
 
 

 Systemy rekrutacyjne

 
rekrutacja_na_studia_dowiedz_sie_wiecej_2016_17_300px-08.jpg 
 

 HARMONOGRAM REKRUTACJI

 
Rekrutacja na semestr zimowy w roku akad. 2016/2017

Studia magisterskie
  • dla obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 

 LISTY KANDYDATÓW

 

Rekrutacja na studia magisterskie w semestrze zimowym w roku akad. 2016/2017

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH WEDŁUG KIERUNKÓW:​

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia w języku polskim według kierunków, rozpoczynające się w SGH w roku akademickim 2016/2017
LISTA POPRAWIONA 2016.07.11

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne drugiego stopnia w języku polskim według kierunków, rozpoczynające się w SGH w roku akademickim 2016/2017
LISTA POPRAWIONA 2016.07.11

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne popołudniowe drugiego stopnia w języku polskim według kierunków, rozpoczynające się w SGH w roku akademickim 2016/2017
LISTA POPRAWIONA 2016.07.11

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim według kierunków, rozpoczynające się w SGH w roku akademickim 2016/2017


LISTY RANKINGOWE:

Lista rankingowa osób rekrutujących się ze średniej na studia stacjonarne magisterskie w języku polskim w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017


Lista rankingowa osób rekrutujących się w trybie naboru powszechnego na studia stacjonarne magisterskie w języku polskim w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017

DODATKOWA LISTA RANKINGOWA:

Dodatkowa lista rankingowa osób rekrutujących się ze średniej na studia stacjonarne magisterskie w języku polskim w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH:

Lista zakwalifikowanych osób rekrutujących się ze średniej na studia stacjonarne magisterskie w języku polskim w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017​

Lista zakwalifikowanych osób rekrutujących się osób rekrutujących się w trybie naboru powszechnego na studia stacjonarne magisterskie w języku polskim w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017

DODATKOWA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH: 

Dodatkowa lista zakwalifikowanych osób rekrutujących się ze średniej na studia stacjonarne magisterskie w języku polskim w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017

 

 Cudzoziemcy

 
 

 Tabele opłat

 
 

 Dodatkowe Informacje

 
Porozmawiajmy o studiach 
 

 Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 
 

 Kontakt

 
Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki

​al. Niepodległości 162,
pok. 37, parter

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl
Skype: sghwarsaw
Stały dyżur w godz. 12:00 - 13:00 (od poniedziałku do piątku). W sprawie umówienia się na rozmowę w innych godzinach prosimy o kontakt mailowy pod powyższym adresem.

Godziny pracy działu: 8:00 - 16:00 (od poniedziałku do piątku)