Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Administrowania Funduszami Unijnymi : Program
Podyplomowe Studia Administrowania Funduszami Unijnymi
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

​Program studiów jest na bieżąco modyfikowany i dedykowany perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz  na lata 2021-2027.

Program studiów obejmuje łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów czy zajęć komputerowych.

Materiały na zajęcia będą przekazywane słuchaczom przez sekretarza studiów w formie elektronicznej przed zajęciami. Będą przypadki uzupełniania materiałów do zajęć o dodatkowe materiały przygotowane przez wykładowców.

RAMOWY PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ADMINISTROWANIA FUNDUSZAMI UNIJNYMI

L.p.

Nazwa przedmiotu

Tematyka

Liczba godzin

I

Polska a polityki rozwojowe UE – programowanie rozwoju – aktywne wdrażanie polityki spójności

30

1.

Wykład organizacyjny i inauguracyjny

Omówienie programu zajęć oraz wykładowców studiów. Ewaluacja oczekiwań i umiejętności słuchaczy. Przedstawienie zasad studiowania i zasad zakończenia studiów.

2

2.

Polityka spójności – doświadczenia i realizacja w przyszłości

Zdefiniowanie założeń, zasad i narzędzi polityki spójności. Klasyfikacja NUTS i znaczenie prowadzonych modyfikacji. Omówienie podstaw prowadzenia polityki regionalnej w Polsce – wprowadzenie do analizy programów krajowych. Podstawowe dokumenty strategiczne – SOR, KSRR 2030 oraz strategie wojewódzkie. Budżet UE (problem cappingu). Kwestia praworządności.

14

3.

Fundusze unijne dla obszarów wiejskich

Przedstawienie zasad Wspólnej Polityki Rolnej oraz ćwiczenie aplikowania o środki unijne w ramach PROW. W tym wypełnianie aplikacji o środki.

14

II

Perspektywy wykorzystania funduszy unijnych w ramach Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027

30

4.

Priorytety polityki spójności na lata 2021-2027

Cele polityczne polityki spójności (Smarter Europe, Greener, carbon free Europe; A more connected Europe; Social Europe; Europe close to citizens).

Koncentracja tematyczna środków na wsparcie innowacji, rozwój technologii cyfrowych, budowie gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, włączeniu społecznym, integracji migrantów. Circular economy. Polityka miejska.

10

5.

Nowe instrumenty finansowe i podział środków – w tym interwencja realizowana poza polityką spójności

Nowa struktura budżetu i zmiana paradygmatu polityki spójności.

Nowe instrumenty finansowe i nowe priorytety: Mobilność wojskowa, Europejski Fundusz Obrony, Program wsparcia reform, Zintegrowany instrument zarządzania granicami.

10

6.

Pozycja Polski i nowe zasady finansowania na lata 2021-2027

Nowe zasady finansowania i stanowisko Polski. Kwestia terytorializacji. Zasady programowania (5+2, n+2)

10

III

Praktyczne aspekty pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy unijnych

90

7.

Zarządzanie cyklem projektu wg metodyki zarządzania projektami europejskimi

Podstawy zarządzania cyklem projektu europejskiego. Budowa matrycy logicznej projektu – ćwiczenia w grupach. Zasady konstruowania harmonogramu i budżetu projektu.

14

8.

Warunki i zasady udzielania pomocy publicznej

Zasady pomocy publicznej: reguły ogólne, tryby, rodzaje, formy. Pomoc regionalna, pomoc indywidualna, pogramy pomocowe, wyłączenia blokowe, pomoc w trybie de minimis. Wprowadzenie teoretyczne i ćwiczenia.

14

9.

Aplikowanie o środki – przygotowanie wniosków o dofinansowanie

Aplikowanie o środki z EFS (projekty „miękkie”)

Identyfikowanie źródeł wsparcia projektów miękkich. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do EFS. Ćwiczenia komputerowe.

28

10.

Analiza kosztów/korzyści. Przygotowanie studium wykonalności w projekcie unijnym

Identyfikowanie źródeł wsparcia projektów twardych. Zasady przygotowania wniosku aplikacyjnego. Przygotowywanie studium wykonalności. Wyliczanie dofinansowania dla projektów generujących dochód: wyliczanie luki finansowej. Ćwiczenia komputerowe.

14

11..

Zasady przygotowania biznes planu w projektach unijnych

Identyfikowanie źródeł wsparcia projektów realizowanych przez przedsiębiorców. Zasady przygotowania biznes planu. Opracowywanie analizy finansowej projektu i ocena zdolności finansowej beneficjenta: analiza bilansu, rachunku wyników oraz przepływów finansowych. Ćwiczenia komputerowe.

20

IV

Administrowanie projektami unijnymi (promocja, zamówienia publiczne, monitoring i ewaluacja, rozliczanie, kontrola, najczęstsze nieprawidłowości). 

40

12.

Informacja i promocja w ramach projektu finansowanego ze środków UE

Podstawy prawne działań informacyjno-promocyjnych. Zasady i przykłady oznaczania działań w projektach. Promocja projektów. Najczęstsze pytania beneficjentów.

4

13.

Zamówienia publiczne w projektach finansowanych ze środków UE

Zakres stosowania, tryby, korekty wynikające z ZP.

8

14.

Zasady księgowania wydatków związanych z przyznaną pomocą z uwzględnieniem wszystkich podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach działań finansowanych z funduszy UE, w tym przygotowanie wniosku o płatność. Rozliczanie projektu.

System finansowania projektów – przegląd podstaw prawnych. Budżet projektu i zarządzanie nim. Podstawy rozliczania wsparcia przez beneficjenta (wnioskowanie o płatności). Podstawy rozliczania wsparcia w Instytucji Wdrażającej (wnioskowanie o płatności i certyfikowanie wydatków). Dokumentowanie wydatków. Ogólne zasady opisywania dokumentów księgowych. Zasady dokonywania zmian w projektach. Przykłady rozliczania kosztów. Praktyczne zasady zarządzania i rozliczania wsparcia (analiza doświadczeń beneficjenta).

14

15.

Monitoring i ewaluacja programów i projektów

Metody i narzędzia ewaluacji oraz monitoring, w tym sprawozdawczość projektów, działań, priorytetów i programów.

4

16.

Trwałość i kontrola w projektach i programach finansowanych z funduszy UE

Zakres audytu i kontroli, czynności audytorskie i kontrolne. Prawne podstawy kontroli środków pomocowych UE, kontrola funduszy strukturalnych w świetle przepisów wspólnotowych. Wytyczne horyzontalne MRR oraz wytyczne szczegółowe IZ kształtujące system kontroli. System kontroli funduszy strukturalnych, krajowe i wspólnotowe instytucje kontrolne. 

4

Trwałość projektów – zasady monitorowania, gwarantowanie oraz skutki niedotrzymania trwałości. Warunki utrzymania trwałości projektów 

17.

Nieprawidłowości w realizacji projektów finansowanych ze źródeł UE

Definicja nieprawidłowości, typy nieprawidłowości, konsekwencje dla beneficjenta, zasady postępowania przy wystąpieniu nieprawidłowości, korekty. System raportowania o nieprawidłowościach. Prawne podstawy funkcjonowania systemu informowania o nieprawidłowościach. Najczęściej wykrywane nieprawidłowości, charakterystyka najczęstszych przykładów nieprawidłowości występujących w zakresie (kwalifikowalności wydatków, zamówień publicznych, działań informacyjno-promocyjnych, archiwizacji dokumentów, sankcje z tytułu wykrycia nieprawidłowości).

6

V

Seminarium dyplomowe i egzaminy

2

18.

Konsultacje prac dyplomowych, egzamin połówkowy i końcowy

Indywidualne spotkania – Projekty własne

2

Łącznie do zrealizowania na studenta minimum 192 h

192