Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 

 
dr hab. Przemysław Banasik, prof. nadzw. PG

Pracuje w Zakładzie Prawa Gospodarczego Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, sędzia. W latach 2010 – 2013 Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie, a w latach 2013 – 2017 Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. Praca habilitacyjna mieściła się w subdyscyplinie zarządzanie publiczne, a dotyczyła zarządzania sądem (monografia habilitacyjna pt. „Sąd zaangażowany społecznie – pożądany kierunek zmian”, Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck). W jego poszukiwaniach naukowych wyróżnić można trzy obszary badawcze: zaangażowanie społeczne sądów, współpraca międzyorganizacyjna w ramach sądownictwa (Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część I Prawo, red.,, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 oraz cz. II Zarządzanie i Ekonomia, red., Wydawnictwo C.H. Beck,, Warszawa 2016, Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości - w kierunku spójnego systemu i budowania wartości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015) i przestrzeni wymiaru sprawiedliwości – perspektywa makro oraz otoczenie instytucjonalno-prawne przedsiębiorczości.
Prowadzi wykłady m. in. z prawa gospodarczego, prawa pracy oraz z zarządzania organizacjami pozarządowymi. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji z zakresu swojej specjalizacji, m. in. z zakresu prawa pracy, w tym: Jak wygrać z mobbingiem, Scientific Publishing Group, 2004, Sytuacja pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony po wyroku ETS z dnia 13 marca 2014 r. (C38/13), Pieniądze i Więź 2(63) 2014, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w powiecie gdańskim poprzez elastyczne formy zatrudnienia [w:] Rynek pracy w województwie pomorskim i jego uwarunkowania gospodarcze i społeczne, Gdańska Szkoła Wyższa 2015, Dyskryminacja a dysproporcje płacowe w orzecznictwie sądowym ze szczególnym uwzględnieniem pracowników wymiaru sprawiedliwości, Prawo i Więź Nr 4 2014, Identyfikacja czynników wpływających na wysokość kosztów pracy oraz czynników od nich zależnych, Pieniądze i Więź R. 12 2009, Analiza kosztów pracy w ramach zatrudnienia tradycyjnego i elastycznego w relacji do wydajności pracy w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, Pieniądze i Więź Nr 1 2010. Autor wdrożonych w sądach powszechnych dobrych praktyk zarządczo – organizacyjnych pt. Sąd w otoczeniu społecznym, Sąd jako organizacja samoucząca się i Poprawa wizerunku sądu.
Bierze także udział w projektach naukowo - badawczych, w tym o charakterze międzynarodowym: Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004 /2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów – grant Narodowe Centrum Nauki UMO-2013/09/B/HS4/03605, Budowa sprawności organizacyjnej jednostek wymiaru sprawiedliwości na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa NR 32771, Narastanie niestabilności w gospodarce globalnej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce. Część III. KNOP/S15/01/15. Rola wymiaru sprawiedliwości a ograniczania niestabilności w gospodarce, PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 2011 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Od ponad 20 lat wykonuje zawód sędziego, obecnie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.Bożena Goliszewska-Chojdak

Ekonomista, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego dla osób fizycznych, autor wielu publikacji o tej tematyce. Czynny praktyk z 20-letnim doświadczeniem w działach kadrowo-płacowych podmiotów komercyjnych. Prowadzi działalność doradczą i audytorską, szkoleniowiec. 
Od 2010 r. związana z grupą wydawniczą INFOR PL S.A. jako redaktor merytoryczny  miesięcznika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, a w latach 2012-2013 jako redaktor prowadzący miesięcznik „Sposób na Płace”.  
dr Joanna Górska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, stały współpracownik Kolegium Nauk  o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspert i praktyk w obszarze kadr, płac, benefitów i świadczeń pracowniczych z długoletnim doświadczeniem zawodowym. W ramach współpracy z SGH i UW promotor ponad 230 prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych, współautor licznych publikacji z zakresu HR.

Kompetencje i doświadczenie zawodowe:
  • w obszarze HR w dużej organizacji (ponad 1800 zatrudnionych) z udziałem wszystkich interesariuszy, w tym działalność związana z doskonaleniem i rozwojem procesów oraz systemów HR, komunikacją wewnętrzną firmy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru HR oraz działań promocyjno-wizerunkowych firmy (m.in. komunikacja w projektach kadrowych),
  • praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania karierą i rozwojem pracowniczym (definiowanie kompetencji, ich ocena i doskonalenie, carrier coaching i planowanie sukcesji),
  • biegła znajomością przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych, a także praktyczna umiejętność pracy w programach kadrowo-płacowych oraz programie Płatnik.


mgr Marlena LIkos

Marlena Likos jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie skończyła magisterskie studia prawnicze. Jest radcą prawnym - ukończyła aplikację radcowską w OIRP w Warszawie.
Ekspert i praktyk prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz postępowania administracyjnego.
Od 2010 r. zawodowo związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Aktualnie kieruje działem kadr i płac w jednym z warszawskich Oddziałów. Odpowiada za realizację zadań obsługi kadrowej pracowników, wypłat należności ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych oraz polityki szkoleniowej, socjalnej i wprowadzania polityki kadrowej. W trakcie pracy do 2013 r. zajmowała się obsługą prawną, w tym reprezentowaniem Zakładu jako pełnomocnik procesowy. Następnie pełniła funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek. Zajmowała się wówczas m.in. prowadzeniem postępowań wyjaśniających w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym wydawaniem decyzji administracyjnych.
Marlena Likos od 2012 r. prowadzi także szkolenia dla klientów i pracowników Zakładu, w tym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Była współorganizatorem i prowadzącą warsztaty dla pracowników różnych komórek Oddziału. Pracowała w zespołach roboczych. Brała czynny udział w wydarzeniach propagujących wiedzę z zakresu działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -  w tym zakresie współpracowała m.in. z ogólnopolską organizacją pracodawców, szkołami, urzędami i organizacjami. Jako ekspert prowadziła cykl szkoleń dla przedstawicieli biur rachunkowych.


dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prokurator.
Praca habilitacyjna mieściła się w ekonomii instytucjonalnej, a dotyczyła upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców w kryzysie (monografia habilitacyjna pt. Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza o propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2013). W jej poszukiwaniach naukowych od lat zajmuje się problematyką upadłości, sądowej restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie oraz systemem sankcji w prawie gospodarczym. W obszarze zainteresowań naukowych pozostaje także sprawność sądownictwa powszechnego.
Bierze także udział w projektach naukowo - badawczych, w tym o charakterze międzynarodowym: Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004 /2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów – grant Narodowe Centrum Nauki UMO-2013/09/B/HS4/03605, Budowa sprawności organizacyjnej jednostek wymiaru sprawiedliwości na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa NR 32771, Narastanie niestabilności w gospodarce globalnej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce. Część III. KNOP/S15/01/15. Rola wymiaru sprawiedliwości a ograniczania niestabilności w gospodarce.
Od ponad 20 lat wykonuje zawód prokuratora, obecnie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.Monika Smulewicz

Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton Odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Na bieżąco czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Pasjonatka prawa pracy z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych.
Założycielka Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego „O kadrach i płacach z pasją”. Pomaga specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Edukuje pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach. Jej misją jest edukacja i integracja środowiska HR.
mgr Katarzyna Stradowska

Katarzyna Stradowska jest wieloletnim pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczestniczyła we wdrażaniu reformy ubezpieczeń społecznych prowadząc szkolenia dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płatników składek, biur rachunkowych i ubezpieczonych. 
W latach 2007 – 2019 kierowała Wydziałem Ubezpieczeń i Składek a obecnie pełni obowiązki zastępcy kierownika Inspektoratu Warszawa – Praga Północ.
Katarzyna Stradowska bierze udział w wydarzeniach promujących wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych m.in. dla ogólnopolskiej organizacji pracodawców: Pracodawcy RP oraz w Programie  „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” realizowanym przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiL) we współpracy z Centrum  Banków Polskich.
W ramach tego Programu jako ekspert ZUS prowadzi wykłady, podczas których prezentuje system ubezpieczeń społecznych.

dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
We zakresie nauk ekonomicznych prof. Aleksander Werner obronił w SGH pracę doktorską pt. „Pomoc publiczna dla przedsiębiorców a ochrona konkurencji”. Przewód habilitacyjny przeprowadzony na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku dotyczył prawa podatkowego (monografia habilitacyjna pt. „Adekwatność sytuacji prawnopodatkowej polskich przedsiębiorców dla ich roli w gospodarce, wyd. SGH, Warszawa 2013 r.).
Prof. Aleksander Werner jest zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH, gdzie od kilku prowadzi wykłady m.in. z prawa podatkowego, prawa ochrony konkurencji, prawa rynku kapitałowego oraz prawa gospodarczego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu swojej specjalizacji.
Od ponad 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego i jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Werner i Wspólnicy. Wcześniej Aleksander pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i zasiadał w samorządzie radców prawnych. Brał także udział w wielu projektach, w tym o charakterze międzynarodowym z zakresu m.in. sektora podatkowego, finansowego, pomocy państwa, infrastruktury energetycznej, górniczego i ochrony środowiska.mgr Anna Zielińska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
Od 2015 r. związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest specjalistą w Wydziale Ubezpieczeń i Składek na stanowisku ds. orzecznictwa.
W swojej pracy odpowiada za rozstrzyganie spraw z zakresu zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu, zbiegów tytułów ubezpieczeń, zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, zasad ustalania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia, zasad finansowania składek, wysokości należnych składek,  zasad i terminów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, porządkuje dane na kontach osób ubezpieczonych.
Odpowiada za prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowuje decyzje administracyjne.