Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Pomocy Publicznej : Dlaczego warto?
Podyplomowe Studia Pomocy Publicznej
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Dlaczego warto

 
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 przyniosły nie tylko większą nominalnie kwotę środków unijnych do dyspozycji polskich regionów i przedsiębiorców, ale również nowe wyzwania związane z bardziej rygorystycznym przestrzeganiem zasad pomocowych oraz zmianą dotychczas istniejących reguł obowiązujących w latach 2007-2013. W konsekwencji zarówno dawcy pomocy, jak i beneficjenci wsparcia publicznego w Polsce, czy to ze środków krajowych czy też unijnych, będą musieli nauczyć się nowych formuł współpracy. Podyplomowe Studia "Pomocy publicznej" stanowią doskonałą odpowiedź na to wyzwanie i wychodzą naprzeciw potrzebom rynku polskiego na specjalistyczne, pogłębione studia nad tą problematyką.

Próbując podejść do tematu pomocy publicznej od strony krajowych regulacji (tj. polskich aktów prawnych) nie sposób oprzeć się wrażeniu, że dotyczy ona obecnie aż kilkudziesięciu aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń). Niekiedy jest ona obecna w podstawach prawnych, które na pierwszy rzut oka nie nasuwają w ogóle skojarzeń z pomocą publiczną. Przykładem może być ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, w oparciu o którą z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie istniejącego w tym dniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. I choć tytuł ustawy może sugerować, że dotyczy ona wyłącznie osób fizycznych i celów mieszkaniowych, okazuje się, że owo przekształcenie niejednokrotnie wiąże się z prowadzoną działalnością gospodarczą (wynajem, lokale użytkowe spółdzielni mieszkaniowych, deweloperzy), przez co stosowanie ustawy okazało się bardziej skomplikowane i problematyczne aniżeli zakładano na początku. Co więcej, na gruncie ustawy przekształceniowej pomoc publiczna (konkretnie pomoc de minimis) może występować w kilku odmiennych formach. Problem z pomocą publiczną potwierdzają niewątpliwie kolejne nowelizacje ustawy (trzecia z kolei nowelizacja została właśnie przyjęta przez Sejm).

Wśród innych (kilkudziesięciu) krajowych podstaw prawnych, w ramach których problem pomocy publicznej jest wyraźnie wyeksponowany, wymienić należałoby następujące:
  • kilkanaście rozporządzeń określających warunki dopuszczalności pomocy publicznej w ramach środków unijnych w perspektywie 2014-2020 (rozdysponowywanych przez marszałków w ramach RPO oraz w ramach krajowych programów operacyjnych, m.in. PO Inteligentny Rozwój, PO Polska Wschodnia, PO Polska Cyfrowa, EWT),
  • ustawę z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,
  • ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • ustawę z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Na gruncie krajowym mamy jednocześnie do czynienia ze specyficzną sytuacją, w której każda z ok. 2500 jednostek samorządu terytorialnego (przede wszystkim gmin i powiatów) może zdecydować o wprowadzeniu na swoim terenie pomocy publicznej w drodze uchwały. Na ogół taka pomoc publiczna obejmuje zwolnienia z podatku od nieruchomości (związane ze zwiększeniem zatrudnienia, ale też z inwestycjami), czy też dotacje, np. na dość popularne w ostatnim czasie cele środowiskowe związane z ochroną powietrza (np. na wymianę pieca węglowego na ekologiczne źródło ciepła czy też na termomodernizację). W takim przypadku każda podejmowana przez gminę uchwała musi być w pełni zgodna z unijnym prawem o pomocy publicznej, co jest na etapie nadzoru weryfikowane przez odpowiednie organy.

Co istotne pomoc publiczna, w zależności od rodzaju organu jej przyznającego, podlega nieustannej kontroli, nadzorowi, czy też różnego rodzaju weryfikacji wielu podmiotów krajowych. W zależności zatem od formy pomocy (np. ulga, zwolnienie, dotacja), rodzaju aktu prawnego w oparciu o który jest udzielana (uchwała, decyzja, umowa) oraz etapu na którym środek był oceniany, czy też został zakwestionowany (np. skarga, odwołanie, nadzór, kontrola, kasacja), należy mieć na uwadze rozstrzygnięcia podejmowane m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalne Izby Obrachunkowe, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny czy nawet Sąd Najwyższy.

Wielu polskich przedsiębiorców jest beneficjentami pomocy publicznej, chociaż czasami nie są tego świadomi. Popyt na środki europejskie i chęć rozwoju przedsiębiorstw wydatnie zwiększa liczbę beneficjentów pomocy publicznej. Istotne w tym kontekście jest to, że w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w procesie identyfikacji czy udzielania pomocy publicznej, ich konsekwencje – które często związane są ze zwrotem pomocy - ponosi zawsze przedsiębiorca. Stąd świadomość i wiedza podmiotów korzystających z pomocy publicznej ma niebagatelne znaczenie.

Wszyscy ci aktorzy życia gospodarczego potrzebują ekspertów w zakresie pozyskiwania/udzielania i rozliczania pomocy publicznej zgodnie ze skomplikowanymi regulacjami unijnymi. W przeciwieństwie do innych państw członkowskich zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów dopiero rośnie, a Podyplomowe Studia „Pomocy publicznej” stanowią pierwszą w skali kraju odpowiedź na to zapotrzebowanie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Podyplomowe Studia "Pomocy publicznej" pozwolą Słuchaczom na zdobycie:
  • unikalnej, najbardziej aktualnej wiedzy na temat podstaw prawnych i struktury legislacyjno-instytucjonalnej systemu pomocy publicznej w Polsce opartego na regulacjach Unii Europejskiej,
  • wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceny projektów pomocowych ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi dopuszczalności pomocy publicznej, w tym w ramach funduszy europejskich w latach 2014-2020 i 2021-2027.