Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Pomocy Publicznej : Program
Podyplomowe Studia Pomocy Publicznej
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

 

​Lp. ​Przedmiot Opis zagadnień ​liczba godzin
​1. ​Interwencjonizm w polityce UE ​Koncepcje roli państwa w gospodarce, zawodności rynku a zawodności państwa, miejsce pomocy publicznej w instrumentarium polityki gospodarczej, ewolucja polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej. ​4
​2. ​Podstawowe pojęcia i system źródeł prawa pomocy publicznej Specyfika zagadnienia pomocy publicznej, pojęcie pomocy publicznej i jej przesłanki, pomoc de minimis, pomoc w ramach wyłączeń grupowych, wsparcie niepomocowe, pomoc dozwolona, pomoc zakazana, podmiot udzielający pomocy, rodzaje pomocy, przeznaczenia pomocy, wielkość wartość, intensywność pomocy, wartość nominalna, ekwiwalent dotacji brutto, data udzielenia pomocy, źródła prawa pomocy publicznej – rodzaje źródeł prawa, charakter źródeł prawa, podstawowe przepisy Traktatów, normy proceduralne, normy proceduralno-materialne, normy materialne, ostatnia reforma prawa pomocy publicznej. ​4
​3. Interwencja państwa w ramach polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020 ​Pojęcie polityki spójności, regionalnej i strukturalnej, Strategia Europa 2020, cele i instrumenty polityki spójności, system funkcjonowania polityki spójności w UE, mechanizmy wydatkowania unijnych środków pomocowych w Polsce, środki funduszy europejskich jako pomoc publiczna. ​8
​4. ​Proceduralne aspekty udzielania pomocy publicznej ​Etapy procedury wdrażania środka pomocowego (etap krajowy, etap unijny), program pomocowy, pomoc indywidualna, pomoc nowa, pomoc istniejąca, notyfikacja, pomoc nielegalna, pomoc niezgodna z rynkiem wewnętrznym, pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pomoc do zwrotu, kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie pomocy publicznej, postępowanie przed Prezesem UOKiK, charakter opinii Prezesa UOKiK, postępowanie przed Komisją, rodzaje decyzji Komisji, skargi do TSUE, zasady zwrotu pomocy, zasady współpracy z sądami w zakresie pomocy. ​4
​5. ​Przesłanki pomocy publicznej ​Przesłanka „korzyść ekonomiczna” – różne formy pomocy, okoliczności wyłączające spełnienie przesłanki korzyści, test prywatnego operatora rynkowego, usługi w ogólnym interesie ekonomicznym, przesłanka „naruszenie konkurencji” oraz „wpływ na handel” – realne/potencjalne zniekształcenie konkurencji, realna/potencjalna konkurencja, działanie w warunkach monopolu, rynek otwarty na wymianę handlową, brak eksportu do UE, eksport poza UE, mała wartość pomocy, mała wielkość przedsiębiorcy, mały udział w rynku, działalność o charakterze lokalnym. ​10
​6. ​Ogólne zasady dopuszczalności pomocy w ramach wyłączeń grupowych ​Unijne regulacje dotyczące pomocy wyłączonej grupowo z obowiązku notyfikacji, geneza wyłączeń grupowych, zakres stosowania ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (wyłączenia sektorowe i traktatowe, zakaz udzielania pomocy przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji ekonomicznej, zasada Deggendorf, analiza przepisów wspólnych dla wszystkich przeznaczeń pomocy wyłączonej blokowo (progi pomocy powodujące obowiązek zgłoszenia, przejrzystość pomocy, efekt zachęty, intensywność pomocy, koszty kwalifikowane, kumulacja, obowiązki informacyjne, monitorowanie), krajowa procedura ubiegania się o pomoc wyłączoną z obowiązku notyfikacji. ​2
​7. Pomoc de minimis Unijne zasady udzielania pomocy de minimis (m.in. limity kwotowe, obszary i sektory wykluczone, kumulacja pomocy w ramach różnych limitów de minimis oraz z innymi przeznaczeniami pomocy), krajowe źródła pozyskiwania pomocy de minimis przez przedsiębiorców, dane statystyczne dotyczące pomocy de minimis w Polsce, krajowa procedura ubiegania się o pomoc de minimis, zaświadczenie o pomocy de minimis. 4
​8. Pomoc publiczna na szkolenia, rozwój MŚP i zatrudnienie Warunki dopuszczalności pomocy na zatrudnienie, definicja pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, zatrudnienie osób niepełnosprawnych. ​4
9.​ Definicja MSP Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa partnerskie, przedsiębiorstwa powiązane. ​4
​10. Pomoc publiczna w ramach kapitału podwyższonego ryzyka Warunki dopuszczalności pomocy na finansowanie ryzyka, poziomy występowania pomocy (fundusz, pośrednik finansowy, inwestor prywatny, przedsiębiorstwo kwalifikowane), wielostronne platformy obrotu, koszty rozpoznania. ​4
​11. Pomoc regionalna Unijne zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej (m.in. pojęcie inwestycji początkowej, koszty kwalifikowane, obszary i sektory wykluczone, efekt zachęty, pomoc regionalna w ramach GBER oraz wytycznych, mapa pomocy regionalnej, duży projekt inwestycyjny, kumulacja pomocy), krajowe źródła pozyskiwania pomocy regionalnej przez przedsiębiorców, kazusy dotyczące notyfikacji KE największych kwotowo polskich przypadków pomocy regionalnej, krajowa procedura ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną. ​8
​12. Specjalne strefy ekonomiczne i granty inwestycyjne a pomoc regionalna Zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (historia powstania, pojęcie, zarządzanie strefami, objęcie gruntów statusem specjalnej strefy ekonomicznej, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref, zasady udzielania pomocy regionalnej w strefach, koszty kwalifikowane, efekt zachęty, mapa pomocy regionalnej, kumulacja pomocy), procedura udzielania grantów inwestycyjnych, beneficjenci, forma wsparcia. 8
​13. Pomoc publiczna na ochronę środowiska Założenia polityki pomocowej w obszarze ochrony środowiska naturalnego, szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy na ochronę środowiska oraz polskie rozwiązania bazujące na przepisach o ochronie środowiska. ​4
​14. Pomoc publiczna w sektorze energetycznym Założenia polityki pomocowej w obszarze energetyki, szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy w obszarze energetyki oraz polskie rozwiązania bazujące na przepisach pomocowych w obszarze energetyki. 8​
​15. Pomoc na badania i rozwój Podstawowe definicje w obszarze B+R+I, działalność gospodarcza i niegospodarcza organizacji badawczych, pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą, pomoc dla klastrów innowacyjnych, pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne, zasady współpracy organizacji badawczych z przedsiębiorcami, polskie programy wspierania B+R+I ​8
​16. Pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację Sytuacja ekonomiczna a dopuszczalność pomocy, przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicznej, pomoc na ratowanie, tymczasowa pomoc restrukturyzacyjna, pomoc na restrukturyzację, cel leżący we wspólnym interesie, wkład własny, podział obciążeń, środki ograniczające naruszenia konkurencji, zasada jednorazowości, programy pomocy dla małych i średnich oraz „niedużych państwowych” przedsiębiorców. 8​
​17. Pomoc publiczna w wybranych sektorach Unijne zasady udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, na infrastrukturę sportową i rekreacyjną, infrastrukturę lokalną, na sieci szerokopasmowe, w zakresie kinematografii, radiofonii i telewizji oraz na naprawienie szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, krajowe źródła pozyskiwania pomocy w ramach ww. przeznaczeń, kazusy dotyczące notyfikacji KE najistotniejszych przypadków pomocy w ramach ww. przeznaczeń, krajowa procedura ubiegania się o pomoc w ramach ww. przeznaczeń. ​8
​18. Pomoc w sektorze transportu Występowanie pomocy publicznej w sektorze transportu oraz infrastrukturze transportu, dopuszczalność pomocy w sektorze transportu oraz infrastrukturze transportu, transport lądowy, lotniczy, morski, intermodalny. ​8
​19. Pomoc publiczna na rzecz usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym Unijne regulacje dotyczące rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie publicznym; analiza pojęć charakterystycznych dla pomocy w formie rekompensaty (w tym pojęcie usługi publicznej, aktu powierzenia, okresu powierzenia, rekompensaty, pomiotu powierzającego usługę); metodologia obliczania rekompensaty, unikania nadmiernej rekompensaty oraz zwrotu nadwyżek; analiza określonych w prawie unijnym warunków udzielania rekompensaty: niestanowiącej pomocy publicznej (kryteria Altmark), stanowiącej pomoc de minimis, pomoc publiczną zwolnioną z obowiązku notyfikacji lub pomoc publiczną podlegającą obowiązkowi notyfikacji; krajowe przykłady stosowania przepisów o rekompensacie; obowiązki sprawozdawcze państwa członkowskiego; analiza sprawozdań z rekompensaty udzielonej w Polsce w latach 2012-2015. ​8
​20. ​Pomoc na rzecz rolnictwa i rybołówstwa ​Unijne i krajowe zasady udzielania pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie (m.in. definicja pomocy publicznej, koszty kwalifikowane, intensywność pomocy, kumulacja pomocy, efekt zachęty, efekt deadweigth, pomoc w ramach ABER oraz Wytycznych, pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, monitoring i sprawozdawczość oraz procedura ubiegania się o pomoc publiczną). ​8
​21. ​Pomoc publiczna w przepisach prawa podatkowego Pomoc, a ogólne zasady opodatkowania nie stanowiące pomocy publicznej, optymalizacja ściągania należności, pomoc w formie ulg podatkowych (np. pomoc w specjalnych strefach ekonomicznych, jednorazowa amortyzacja) i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (ustawa ordynacja podatkowa i ustawa o finansach publicznych), ulgi w podatkach lokalnych, poręczenia i gwarancje jako forma pomocy, dotacje do barów mlecznych, kwestie proceduralne, zaległość podatkowa jako potencjalna pomoc publiczna. 8​
​22. Wymiar finansowy pomocy publicznej ​Ustalenie właściwego wymiaru pomocy publicznej udzielanej w różnych formach i sprowadzanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach do wartości porównywalnych wyrażonych w ekwiwalencie dotacji brutto i netto, zasady kumulacji pomocy, wpływ oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy na wartość pomocy publicznej, omówienie przepisów krajowych i UE dotyczących zasad ustalania wartości pomocy, korekty wyliczonych wartości udzielonej pomocy publicznej. 8​
​23. Ewaluacja interwencji publicznych ​Wprowadzenie do ewaluacji interwencji publicznych: definicja, podstawowe pojęcia, typy badań ewaluacyjnych, ewaluacja w cyklu realizacji projektów i programów publicznych, logika interwencji publicznej: od wskaźników wkładu, poprzez produkty i rezultaty projektów i programów, metodologia badań ewaluacyjnych: metody ilościowe, jakościowe, pomiar rzeczywistych efektów interwencji publicznych. 8​
​24. Monitoring i sprawozdawczość pomocy publicznej Sprawozdawczość podmiotów udzielających pomocy – przygotowanie sprawozdań, przesyłanie sprawozdań, system SHRIMP, korygowanie sprawozdań, monitoring Prezesa UOKiK – gromadzenie sprawozdań, weryfikacja, porządkowanie, agregacja analizy danych, przygotowanie raportu dla Rady Ministrów i dla Komisji Europejskiej, zapewnienie przejrzystości pomocy – system SUDOP, monitoring Komisji – gromadzenia danych, State Aid Scoreboard, weryfikacja ex-post. ​4
​25. Aktualne trendy w orzecznictwie sądów unijnych z zakresu pomocy publicznej – case study Rozwiązywanie zadanych problemów prawnych związanych z zastosowaniem materialnych lub proceduralnych reguł dotyczących pomocy publicznej, które były przedmiotem aktualnych orzeczeń sądów unijnych. Rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego zostanie każdorazowo omówione w sposób wskazujący na praktyczne konsekwencje każdego orzeczenia dla polskich sądów, organów udzielających pomocy, beneficjentów i ich konkurentów 4​
​26. ​Wielkość i struktura pomocy publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej ​Przekrojowe dane o pomocy oraz pomocy de minimis udzielonej w Polsce w ostatnich latach (dane ogółem, podział wg form, rodzajów, przeznaczeń, podmiotów udzielających, województw, wielkości beneficjenta, sektorów, najwięksi beneficjencie pomocy, pomoc w transporcie), pomoc w UE, Polska na tle Unii i innych państw członkowskich w zakresie udzielanej pomocy. ​4

 Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych 160