Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 

Wykłady i praktyczne warsztaty prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz praktyków, w tym m.in. ekspertów:

  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
  • Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
  • Ministerstwa Finansów,
  • firm doradczych,
  • innych instytucji związanych z pomocą publiczną.
 

Dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej; specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, polityki rynku wewnętrznego UE, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE; kierownik Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej, Podyplomowych Studiów Administracji i zarządzania, Podyplomowych Studiów Zarządzania funduszami europejskimi; autor ponad 100 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego; uczestniczył w procesie stowarzyszenia oraz dostosowań systemu prawnego oraz gospodarki Polski do wymagań Układu Europejskiego, negocjacji akcesyjnych Polski do UE; obecnie bierze udział w procesie decyzyjnym w UE w obszarze konkurencyjności i wzrostu; wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiego Instytutu Spraw Europejskich; badacz i profesor wizytujący na Uniwersytecie w Glasgow oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie;

Prof. dr hab. Jacek Szlachta – profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Kolegium Redakcyjnego Gospodarki Narodowej, członek Naukowej Rady Statystyki GUS, członek Akademii Gospodarki Przestrzennej Niemiec, ekspert Komisji Europejskiej w Gruzji. W latach 2002–2004 był przewodniczącym Rady Polityki Regionalnej Państwa. W roku 1995 przewodniczący Komitetu Rozwoju Przestrzennego Państw Morza Bałtyckiego, za jego kadencji przyjęto program VASAB 2000 Plus – Strategia Rozwoju Przestrzennego Państw Morza Bałtyckiego. Był szefem kilkunastu zespołów ekspertów które przygotowywały różne dokumenty dla Rządu, samorządów województw i różnych miast, między innymi: Ekspercką Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowana Kraju (wiceszef zespołu – 2007–2009), Terytorialny Przegląd Polski OECD (szef lokalnego zespołu polskiego – 2007–2008), Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (2006–2007), pierwszą i drugą Strategię Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2000–2001 i 2004–2006), pierwszą ewaluację Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004–2006 (2003), Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego (1998–1999), raport Zespołu Zadaniowego Komisji Europejskiej ds. Polityki Strukturalnej w Polsce (1996–1997), raport Zespołu Zadaniowego Komisji Europejskiej ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce (1995). Był zaangażowany jako ekspert w przygotowywanie pozycji negocjacyjnej Polski w sferze europejskiej polityki spójności na lata 2004–2006 oraz 2007–2013. Kierował zespołami w dwu międzynarodowych programach badawczych finansowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (2001–2002 i 2006–2007).

Sylwia Ojdym – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2000 r. pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 2007 r. jest zastępcą Dyrektora tego Departamentu. W latach 2005–2006 odbyła staż oraz pracowała w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej zajmując się pomocą publiczną. Pracując w UOKiK prowadziła wiele postępowań notyfikacyjnych dotyczących polskich projektów pomocowych, wielokrotnie uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczących konkretnych spraw jak również kwestii bardziej horyzontalnych, obejmujących projekty zmian reguł dopuszczalności pomocy, w tym spotkaniach wielostronnych z innymi państwami członkowskimi. Od 2014 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.

Aleksandra Szelągowska – dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie; uczestniczyła w negocjacjach akcesyjnych Polski do UE w zakresie finansowania rolnictwa.

Katarzyna Pamuła-Wróbel – ukończyła studia magisterskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2010 r. pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 2014 r. jest naczelnikiem Wydziału Pomocy Horyzontalnej w tym Departamencie. W latach 2012–2014, jako reprezentant Polski brała aktywny udział w procesie opracowywania i konsultacji z państwami członkowskimi nowych unijnych reguł w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej wyłączonej blokowo z obowiązku notyfikacji. Od 2014 r. uczestniczy w Grupie Roboczej Państw Członkowskich ds. implementacji unijnej reformy prawa pomocy publicznej. Pracując w UOKiK prowadziła wiele postępowań notyfikacyjnych, postępowań w sprawie skarg oraz monitoringów Komisji Europejskiej. Od 2015 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.

Robert Zenc – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zatrudniony w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK od grudnia 2000 r., obecnie na stanowisku naczelnika Wydziału Pomocy Regionalnej. Specjalizuje się m.in. w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie, pomocy de minimis, pomocy na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową, rekreacyjną i lokalną, wsparcia dla jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz finansowania infrastruktury szerokopasmowej. Do najważniejszych obszarów zainteresowania należy pomoc udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego (zwłaszcza gminy), pomoc dla przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych oraz pomoc współfinansowana ze środków unijnych. Autor publikacji z zakresu pomocy publicznej i prawa ochrony konkurencji. Od 2014 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.

Izabela Kopcińska – ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskie Studia Prawnicze na Uniwersytecie w Glasgow (Wielka Brytania). Od 2009 r. pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów; od 2015 r. na stanowisku głównego specjalisty. Pracując w UOKiK, jest odpowiedzialna w szczególności za przygotowywanie opinii Prezesa UOKiK do projektów pomocy oraz prowadzenie postępowań notyfikacyjnych tych projektów, a także za przygotowanie stanowisk w odniesieniu do projektów unijnych aktów prawnych dotyczących przepisów o pomocy publicznej. Uczestniczka grupy roboczej ds. pomocy publicznej w transporcie utworzonej z inicjatywy Komisji Europejskiej. Od 2014 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.

Agnieszka Goluch – ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracuje w Ministerstwie Rozwoju, specjalista w zakresie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych i pomocy publicznej. Od 2000 r. zajmuje się tą tematyką. Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie sse, zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców działających na terenie stref. Od 2014 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.

Agnieszka Radzimowska – absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2008–2014 Naczelnik Wydziału Pomocy Horyzontalnej w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Obecnie koordynuje kwestie pomocy publicznej w Grupie PGE. Ekspert z zakresu pomocy w energetyce i na ochronę środowiska oraz pomocy na badania, rozwój i innowacje, a także w zakresie oceny sposobu i warunków finansowania działań podejmowanych w związku ze świadczeniem usług publicznych (zwłaszcza w odniesieniu do produkcji i dystrybucji energii czy gospodarki odpadami komunalnymi). Brała udział w opracowywaniu projektów programów operacyjnych dotyczących perspektywy finansowej Funduszy Strukturalnych na lata 2007–2013 i 2014–2020 oraz rządowych i samorządowych programów pomocowych. Uczestniczyła również w opracowywaniu tekstu unijnych regulacji dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej (m.in. zasad ramowych o pomocy na badania, rozwój i innowacje, wytycznych o pomocy na ochronę środowiska i energetykę, rozporządzenia o wyłączeniach grupowych) jako ekspert państwa członkowskiego UE delegowany na posiedzenia Komitetu Doradczego Komisji Europejskiej. Od roku akademickiego 2014/2015 wykładowca na studiach podyplomowych SGH. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wykładów dla organów udzielających pomocy, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek wdrażających programy operacyjne, a także beneficjentów tej pomocy.

Edyta Kracoń – absolwentka Nauk Politycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Starszy Specjalista w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Wydział kontraktów i pomocy publicznej, Ministerstwo Rozwoju. Ekspert w zakresie analizy i oceny warunków finansowania działań objętych pomocą publiczną oraz w zakresie tworzenia podstaw prawnych do udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 i Inteligentny Rozwój 2014–2020. W trakcie niedawnej reformy przepisów o pomocy publicznej uczestniczyła w opracowywaniu stanowisk RP do unijnych regulacji dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Poprzednio pracowała w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej, Wydział pomocy Horyzontalnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zajmowała się ocenianiem pod katem zgodności z rynkiem wewnętrznym projektów programów pomocowych i ich nowelizacji przewidujących udzielanie wsparcia ze środków funduszy strukturalnych w ramach regionalnych programów operacyjnych, PO IG oraz PO KL. Specjalista z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach wyłączeń grupowych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy na badania, rozwój i innowacje, pomocy regionalnej, doradczej i pomocy w ramach instrumentów finansowych. Zajmowała się również oceną statusu MŚP. Autor opracowania „Organizacja badawcza i infrastruktura badawcza w świetle przepisów o pomocy publicznej” oraz publikacji w dwumiesięczniku Prawo Pomocy Publicznej: „Budujemy na wiedzy – finansowanie działalności badawczo-rozwojowej po reformie nauki”, „Publiczne finansowanie uczelni i innych organizacji badawczych w kontekście ich współpracy z rynkiem”, „Pomoc Publiczna a służba zdrowia”, „Usprawnienia proceduralne w zakresie kontroli pomocy publicznej – Kodeks najlepszych praktyk i uproszczona procedura”. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu pomocy publicznej, unijnej definicji MŚP i funduszy UE.

Stanisław Bienias – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji). Koordynował prace blisko 60 jednostek ewaluacyjnych zlokalizowanych w ramach instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu polityki spójności w naszym kraju. Brał udział w realizacji przeszło 100 badań ewaluacyjnych. Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów dotyczących budowy kultury ewaluacyjnej w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim. Główny ekspert w zakresie ewaluacji i monitorowania European Academy for Taxes, Economics&Law w Berlinie. Autor i współautor kilkunastu publikacji w obszarze ewaluacji. Od 2013 r. Stanisław Bienias współtworzy niezależną organizację non-profit Fundacja IDEA Rozwoju.

Jacek Partyka – radca ministra w Ministerstwie Finansów, specjalista w zakresie strategii gospodarczych, polityk sektorowych, polityki ochrony konkurencji i konsumentów, polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, uczestniczył w procesie stowarzyszenia oraz dostosowań systemu prawnego oraz gospodarki Polski do wymagań Układu Europejskiego, uczestniczył w procesie negocjacji akcesyjnych Polski do UE w obszarze pomoc publiczna i obszarze podatki, brał udział w opracowywaniu przepisów prawnych regulujących dopuszczalność i monitorowanie pomocy publicznej w Polsce oraz uczestniczył w pracach nad Systemem Harmonogramowania, Rejestrowania i Monitorowania Pomocy, szkolił pracowników administracji podatkowej i celnej w zakresie reguł dopuszczalności pomocy, pomocą publiczną zajmuje się od 1996 roku.