Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Pomocy Publicznej : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Pomocy Publicznej
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 

Wykłady i praktyczne warsztaty prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz praktyków, w tym m.in. ekspertów:
 
•     Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
•     Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
•     Ministerstwa Finansów,
•     firm doradczych,
•     innych instytucji związanych z pomocą publiczną.
 
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej; specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, polityki rynku wewnętrznego UE, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE; kierownik Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej, Podyplomowych Studiów Administracji i zarządzania, Podyplomowych Studiów Zarządzania funduszami europejskimi w latach 2014-2020; autor ponad 100 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego;
 
prof. dr hab. Jacek Szlachta - profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. W latach 90-tych XX wieku związany z europejską polityka spójności, jako wicedyrektor, a następnie dyrektor departamentu polityki regionalnej i funduszy Phare, kolejno w: Centralnym Urzędzie Planowania, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwie Gospodarki. Współautor dokumentów strategicznych przygotowywanych w Polsce na potrzeby Unii Europejskiej, takich jak: Podstawy Wsparcia Wspólnoty, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Ekspert prac nad dwoma średniookresowymi Strategiami Rozwoju Kraju do roku 2015 i 2020 oraz KPZK 2030. Wiodący ekspert kilku raportów ministerstwa właściwego w sprawach rozwoju regionalnego na temat konsekwencji członkostwa Polski w UE. Członek Zespołu Negocjacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. W latach 2010-2014 doradca Danuty Hübner w Komitecie Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego. Speaker w trakcie kilku przesłuchań w Parlamencie Europejskim. Wiodący ekspert strategii i programów regionalnych, między innymi w województwach: opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, uczestnik prac programowych w kilku innych województwach, wiodący ekspert prac nad pierwszą Strategią Polski Wschodniej, Strategią Polski Zachodniej i Strategią Polski Południowej. Autor ponad 400 publikacji poświęconych różnym aspektom europejskiej polityki spójności, polityce regionalnej i miejskie w Polsce i UE. Ekspert OECD, między innymi w pracach nad raportami dotyczącymi „Regional Review. Poland”. W latach 2011-2014 uczestnik projektu badawczego programu ESPON UE „European Territory 2050”. Lider dwóch projektów NCN, poświęconych między innymi wrażliwości regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Zaangażowany w prace służące wypracowaniu nowej europejskiej polityki spójności po roku 2020.
 
Sylwia Ojdym – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2000 r. pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 2007-2016 r. była zastępcą Dyrektora tego Departamentu. W latach 2005-2006 odbyła staż oraz pracowała w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej zajmując się pomocą publiczną. Pracując w UOKiK prowadziła wiele postępowań notyfikacyjnych dotyczących polskich projektów pomocowych, wielokrotnie uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczących konkretnych spraw jak również kwestii bardziej horyzontalnych, obejmujących projekty zmian reguł dopuszczalności pomocy, w tym spotkaniach wielostronnych z innymi państwami członkowskimi.
 
Aleksandra Szelągowska  – dyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie; uczestniczyła w negocjacjach akcesyjnych Polski do UE w zakresie finansowania rolnictwa.
 
Stanisław Bienias - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji). Koordynował prace blisko 60 jednostek ewaluacyjnych zlokalizowanych w ramach instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu polityki spójności w naszym kraju. Brał udział w realizacji przeszło 100 badań ewaluacyjnych. Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów dotyczących budowy kultury ewaluacyjnej w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim. Główny ekspert w zakresie ewaluacji i monitorowania European Academy for Taxes, Economics&Law w Berlinie. Autor i współautor kilkunastu publikacji w obszarze ewaluacji. Od 2013 r. Stanisław Bienias współtworzy niezależną organizację non-profit Fundacja IDEA Rozwoju.
 
Agnieszka Goluch - ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracuje w Ministerstwie Rozwoju, specjalista w zakresie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych i pomocy publicznej. Od 2000 r. zajmuje się tą tematyką. Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców działających na terenie stref. Od 2014 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.
 
Beata Grzegorzewska - matematyk z tytułem MPA (Master of Public Administration) uzyskanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz certyfikatem PRINCE2 Foundation&Practitioner. W latach 1998-2007 jako nauczyciel akademicki na Wydziale Matematyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach prowadziła zajęcia m.in. z metod numerycznych, metod optymalizacji, badań operacyjnych. W latach 2008-2016 była pracownikiem Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, gdzie zajmowała się zarządzaniem finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz opracowaniem dokumentów programowych na perspektywę finansową 2014-2020, w tym planów i wskaźników finansowych. Od 2016 roku pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK, gdzie administruje aplikacją SHRIMP służącą do przesyłania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej. Monitoruje pomoc publiczną, weryfikuje i analizuje dane w zakresie instrumentów pomocowych, przeznaczeń, form i wartości pomocy. Współtworzy coroczny raport o pomocy publicznej oraz raport o pomocy de minimis, a także sprawozdania dla Komisji Europejskiej. Uczestniczy w pracach Grupy roboczej państw członkowskich ds. przejrzystości. Ponadto, jest kierownikiem projektu pn. „Utworzenie Systemu Monitorowania Pomocy Publicznej SHRIMP ver. 2 w UOKiK w latach 2018-2022”.
 
Aleksandra Kopeć - absolwentka administracji i prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2015 r. pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów; obecnie na stanowisku naczelnika Wydziału Pomocy Horyzontalnej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu m.in. pomocy de minimis, pomocy publicznej na badania, rozwój i innowacje oraz pomocy publicznej na zatrudnienie. Zajmuje się również kwestiami związanymi z badaniem statusu MŚP.
 
Izabela Kopcińska - ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Europejskie Studia Prawnicze na Uniwersytecie w Glasgow (Wielka Brytania). Od 2009 r. pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów; od 2015 r. na stanowisku głównego specjalisty. Pracując w UOKiK jest odpowiedzialna w szczególności za przygotowywanie opinii Prezesa UOKiK do projektów pomocy oraz prowadzenie postępowań notyfikacyjnych tych projektów, a także za przygotowanie stanowisk w odniesieniu do projektów unijnych aktów prawnych dotyczących przepisów o pomocy publicznej.  Uczestniczka grupy roboczej ds. pomocy publicznej w transporcie utworzonej z inicjatywy Komisji Europejskiej. Od 2014 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.
 
Katarzyna Pamuła-Wróbel - ukończyła studia magisterskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2010 r. pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 2015-2017 była  naczelnikiem Wydziału Pomocy Horyzontalnej w tym Departamencie, a w 2017 r. powołana na stanowisko zastępcy Dyrektora tego departamentu. W latach 2012 - 2016, jako przedstawiciel Polski brała aktywny udział w procesie opracowywania i konsultacji z państwami członkowskimi nowych unijnych reguł m. in.w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej wyłączonej blokowo z obowiązku notyfikacji. Od 2014 r. uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Państw Członkowskich ds. implementacji unijnej reformy prawa pomocy publicznej. Pracując w UOKiK prowadziła wiele postępowań notyfikacyjnych, postępowań w sprawie skarg oraz monitoringów Komisji Europejskiej. Od 2015 r. jest wykładowcą Studiów Podyplomowych Pomocy Publicznej SGH.
 
Jacek Partyka – radca ministra w Ministerstwie Finansów, specjalista w zakresie strategii gospodarczych, polityk sektorowych, polityki ochrony konkurencji i konsumentów, polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, uczestniczył w procesie stowarzyszenia oraz dostosowań systemu prawnego oraz gospodarki Polski do wymagań Układu Europejskiego, uczestniczył w procesie negocjacji akcesyjnych Polski do UE w obszarze pomoc publiczna i obszarze podatki, brał udział w opracowywaniu przepisów prawnych regulujących dopuszczalność i monitorowanie pomocy publicznej w Polsce oraz uczestniczył w pracach nad Systemem Harmonogramowania, Rejestrowania i Monitorowania Pomocy, szkolił pracowników administracji podatkowej i celnej w zakresie reguł dopuszczalności pomocy, pomocą publiczną zajmuje się od 1996 roku.
 
Marcin Pawlak - ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2009 r. pracuje w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się m.in. w rozstrzyganiu wątpliwości podmiotów udzielających pomoc publiczną i pomoc de minimis. Ponadto zajmuje się analizą występowania i dopuszczalności pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach instrumentów inżynierii finansowej oraz usług publicznych. Uczestniczył w pracach Komisji Europejskiej m.in. nad wytycznymi dotyczącymi pomocy publicznej na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla organów udzielających pomocy oraz beneficjentów pomocy publicznej.
 
Robert Zenc – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zatrudniony w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK od grudnia 2000 r., obecnie na stanowisku naczelnika Wydziału Pomocy Regionalnej. Specjalizuje się m.in. w regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie, pomocy de minimis, pomocy na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową, rekreacyjną i lokalną, wsparcia dla jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz finansowania infrastruktury szerokopasmowej. Do najważniejszych obszarów zainteresowania należy pomoc udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego (zwłaszcza gminy), pomoc dla przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych oraz pomoc współfinansowana ze środków unijnych. Autor publikacji z zakresu pomocy publicznej i prawa ochrony konkurencji.
 
Andrzej Kaznowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Instytut Stosunków Międzynarodowych) na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2011 r. jest wspólnikiem w firmie Easy State Aid Kaznowski Stasiak spółka jawna, gdzie zajmuje się reprezentowaniem beneficjentów pomocy publicznej i organów udzielających pomocy przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Jest także ekspertem gospodarczym NCBiR oraz Banku Światowego. W latach 2015-2016 pełnił funkcję doradcy ds. pomocy publicznej na rzecz chorwackiego Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu. W latach 2009-2010 pracował w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej w UOKiK. Jest autorem publikacji dotyczących prawa pomocy publicznej.